Treść głównego artykułu

Abstrakt

This paper aims to analyze the interconnection between the regulation of the financial market and the principles of freedom of establishment and freedom of capital movement. In particular, the author seeks to determine whether the aforementioned principles can limit the EU legislator in the way he attempts to regulate the financial sector. This question is of significant importance, as protectionist phenomena are increasingly visible in the EU, especially in times of crises such as the pandemic or the war in Ukraine. The existence of freedom of establishment and freedom of capital movement has a positive impact on the development of the internal market, as it protects cross-border investors from excessive national regulation. However, the author would like to underline that this also constitutes a regulatory challenge for the legislator who wants to introduce certain restrictions or a certain higher level of supervision on the financial market. Consequently, it can be posited that the freedoms that define the EU internal market are a further rationale for the existence of the so-called incomplete law on the financial markets, given that this specific sector cannot be fully regulated at the national and supranational level. In this context, this article may serve as a catalyst for initiating a discourse on the responsiveness of national and European legislators in times of financial crises and the efficacy of financial market regulation.

Słowa kluczowe

financial market European freedoms cross-border regulation financial market European freedoms cross-border regulation.

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Michał Mariański - 513-096-966

dr  hab. Michał MARIAŃSKI, prof. UWM -

profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny, pracownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie; Visiting Professor na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Republika Czeska), absolwent Faculté de droit – Université d’Auvergne (Francja); członek Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawniczej im. Henri Capitant (Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française); posiada Certyfikat znajomości języka francuskiego pierwszego stopnia wydawany przez Prezydenta Republiki Francuskiej (Certificat Pratique de la langue française 1er degré – na Université Blaise Pascal Francja). Autor ponad 70 publikacji naukowych,  specjalizujący się w prawie rynku finansowego, prawie prywatnym międzynarodowym oraz prawie porównawczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa francuskiego.

https://orcid.org/0000-0001-6212-914X

Link do profile w bazie wiedzy UWM:

Baza wiedzy UWM dr hab. M.Mariański, prof. UWM

 

Referencje

 1. Atiback Aline, L’abus des biens sociaux dans le groupe des sociétés. Paris: Harmattan, 2007.
 2. Ambroziak Adam A., „Wpływ wprowadzenia swobodnego przepływu kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w unii europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE” Studia Europejskie, No. 4 (2013): 133-147.
 3. Błaszczyk Paweł, „Transgraniczne przekształcenie spółki jako sposób korzystania ze swobody przedsiębiorczości. Glosa do wyroku TS z dnia 12 lipca 2012 r., C-378/10 VALE Építési kft.” Europejski Przegląd Sądowy, No. 11 (2012): 40-44.
 4. Bonneau Thierry, Thibault Verbiest, Fintech et Droit. Quelle régulation pour les nouveaux entrants du secteur bancaire et financier?. Paris: Revue Banque, 2017.
 5. Długosz Tomasz, „Kontrola inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej. Podstawowe zasady i tendencje” Prawo i Więź, No. 2 (2022): 11-29. https://doi.org/10.36128/priw.vi40.423.
 6. Gadkowski Tadeusz, „Ograniczenia swobody przedsiębiorczości w świetle wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE” Studia Oeconomica Posnaniensia, No. 3 (2015): 78-84.
 7. Glicz Marcin, „Swoboda przepływu kapitału a zintegrowany rynek kapitałowy” Gdańskie Studia Prawnicze, No. 25 (2011): 125-136.
 8. Jakubiec Andrzej, „O zasadności kodyfikacji niektórych umów zawieranych na rynku kapitałowym”, [in:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, ed. Teresa Mróz, Mirosław Stec. 470-480. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 9. Karska Elżbieta, „Prawo zwyczajowe|”, [in:] Wielka Encyklopedia Prawa, ed. Brunon Hołyst, Roman Hauser, t. III, Prawo Unii Europejskiej, red. Zdzisław Brodecki. 186. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, 2014.
 10. Karska Elżbieta, „Drafting an International Legally Binding Instrument on Business and Human Rights: The Next Step towards Strengthening the Protection of Human Rights” International Community Law Review, No. 5 (2021): 466-485. https://doi.org/10.1163/18719732-23050004.
 11. Karski Karol, Bartosz Ziemblicki, „Commercial Companies as Applicants before the European Court of Human Rights” International Community Law Review, No. 5 (2021): 503-525. https://doi.org/10.1163/18719732-23050006.
 12. Majkowska-Szulc Sylwia, Arkadiusz Wowerka, „Cross-Border Transfer of a Seat, Cross-Border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud – Wykonawstwo Sp. z o.o.” Polish Yearbook of International Law, No. 38 (2018): 275-289. https://doi.org/10.24425/pyil.2019.129616.
 13. Mariański Michał, „Rynek finansowy jako miejsce przenikania się norm prawa prywatnego i prawa publicznego” Studia Prawno-Ekonomiczne, No. 100 (2016): 123-133.
 14. Mariański Michał, Problematyka regulacji rynku finansowego w ujęciu transgranicznym. Analiza na przykładzie prawa polskiego i prawa francuskiego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020.
 15. Mariański Michał, „The Specificity of the French Concept of a Group of Companies – Analysis Based on the Judgment of the French Supreme Court of 4th February 1985 in the Rozenblum Case” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, No. 11 (2022): 24-29. http://dx.doi.org/DOI%2010.33226/0137-5490.2022.11.4
 16. Mariański Michał, „Transgraniczność jako podstawowa cecha prawa rynków finansowych”, [in:] Księga Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego „Misja prawa finansowego – wyzwania współczesności, red. Elżbieta Feret, Paweł Majka. 283-291. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2023.
 17. Nadolska Aleksandra, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 18. Napierała Jacek, „Swoboda przedsiębiorczości”, [in:] Prawo spółek handlowych. Tom 2B, ed. Andrzej Szumański. 897-916. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 19. Nieborak Tomasz, „Unia rynków kapitałowych UE – jako kolejny etap federalizacji rynku finansowego Unii Europejskiej?”, [in:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, ed. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński. 491-500. War¬szawa: CeDeWu, 2017.
 20. Nieborak Tomasz, „Human Rights in the Light of the Process of Financialisation” Białostockie Studia Prawnicze, No. 5 (2021): 161-185. https://doi.org/10.15290/bsp.2021.26.05.10.
 21. Pistor Katharina, Xu Chenggang, „Incomplete Law” N.Y.U. Journal of International Law and Politics, No. 35 (2003): 931-1013.
 22. Pokryszka Katarzyna, „Cross-Border Conversion of a Company in the Light of the Provisions of Directive 2019/2121 as Regards Cross-Border Conversions, Mergers and Divisions — Selected Issues” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, No. 3 (2021): 17-27. doi: 10.33226/0137-5490.2021.3.3.
 23. Pokryszka Katarzyna, „Economic Freedom and Imperative Requirements in the General Interest-Conflict of Coexistence of Values in European and Polish Economic Law? Remarks Against the Background of Cross-Border Business Activities of Companies in the European Union” Review of European and Comparative Law, No. 52 (2023): 83-126. https://doi.org/10.31743/recl.14636.
 24. Rutkowska-Tomaszewska Edyta, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 25. Saganek Przemysław, „Nowe reguły dotyczące podziału kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie w świetle Traktatu z Lizbony” Przegląd Sejmowy, nr 4 (2010): 83-106.
 26. Szostek Dariusz, „Is the Traditional Method of Regulation (the Legislative Act) Sufficient to Regulate Artificial Intelligence, or Should It Also Be Regulated by an Algorithmic Code?” Białostockie Studia Prawnicze, No. 3 (2021): 43-60. https://doi.org/10.15290/bsp.2021.26.03.03.
 27. Ziemblicki Bartosz, „Klauzula porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji punitive damages”, [w:] Rządy Prawa i europejska kultura prawna, ed. Andrzej Bator, Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. 97-108. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.