Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie prawnej dopuszczalności i ogólnego statusu prawnego systemu monistycznego w spółdzielni prawa krajowego (a w ramach tego zwłaszcza występowanie tego systemu jako zasada, opcja – obok lub w innej relacji – do modelu dualistycznego lub innych modeli zarządzania) w wybranych zagranicznych, przede wszystkim europejskich, porządkach prawnych w celu ustalenia istnienia wynikających z analizy prawno-porównawczej generalnych argumentów za wprowadzeniem takiego systemu w spółdzielni prawa polskiego. W związku z tym w pracy najpierw przedstawiono najważniejsze cechy charakterystyczne systemu monistycznego jako modelu zarządzania w ogólności, następnie przybliżono dotychczasowy zakres dopuszczalności prawnej zastosowania systemu monistycznego w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi w polskim porządku prawnym. Stanowi to niezbędne tło dla zaprezentowania uwag ogólnych oraz podstawowych zależności z obszaru wpływu kultury (tradycji) prawnej – germańskiej albo romańskiej – na zastosowanie (jako zasada albo opcja) albo wręcz odmiennie – wyłączenie zastosowania monizmu w zarządzaniu spółdzielnią prawa krajowego w wybranych obcych porządkach prawnych, a następnie – w formie dłuższych konkluzji – najważniejszych argumentów za rozszerzeniem zastosowania systemu monistycznego (monizmu) w zarządzaniu w polskim porządku prawnym na spółdzielnie prawa polskiego i finalnego wniosku w tym zakresie.


 

Słowa kluczowe

monistic system, one-tier system, application of the monistic system for governance in a cooperative established under national law, foreign law on cooperatives, Polish law on cooperatives, Germanic legal culture (tradition), Romanic legal culture (tradition) monistic system, one-tier system, application of the monistic system for governance in a cooperative established under national law, foreign law on cooperatives, Polish law on cooperatives, Germanic legal culture (tradition), Romanic legal culture (tradition)

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bierecki Dominik, Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego. Sopot: Spółdzielczy Instytut Naukowy, 2017.
 2. Carrolle Bridget, „Ireland”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 467-478. New York: Springer, 2013.
 3. Cioch Henryk, „Spółdzielnia europejska jako nowy rodzaj spółdzielni szczebla podstawowego” Rejent, No. 12 (2006): 9-20.
 4. Cioch Henryk, „Zasady roczdelskie i ich realizacja w praktyce” Teka Komisji Prawniczej – OL PAN, Vol. II (2009): 26-35.
 5. Coates Astrid, „Belgium”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 251-269. New York: Springer, 2013.
 6. Czachorska-Jones Barbara, Jay Gary Finkelstein, Behareh Samsami, „United States”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 760-778. New York: Springer, 2013.
 7. Dąbrowski Karol, Tomasz Dąbrowski, „Uwagi o spółdzielczości niemieckiej w I połowie XXI wieku” Rocznik Samorządowy, Vol. 3 (2014): 26-43.
 8. Fici Antonio, „Italy”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 479-501. New York: Springer, 2013.
 9. Fici Antonio, „Italy”, [in:] Principles of European Cooperative Law Principles, Commentaries, and National Reports. 347-408. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2017.
 10. Grzybowski Stefan, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 11. Hiez David, „France”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 393-411. New York: Springer, 2013.
 12. Hiez David, „France”, [in:] Principles of European Cooperative Law Principles, Commentaries, and National Reports. 163-252. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2017.
 13. Koniewicz Agnieszka, „Spółdzielnia Europejska – European Cooperative Society” Przegląd Prawa Handlowego, No. 4 (2007): 34-40.
 14. Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 15. Kozieł Grzegorz, „Prawo członka spółdzielni do przeniesienia udziału. Zagadnienia wybrane”, [in:] Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej, ed. Antoni Witosz. 40-61. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012.
 16. Kozieł Grzegorz, Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001-300134KSH. Warszawa: C. H. Beck 2020.
 17. Kozieł Grzegorz, Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie art. 10 k.s.h. Warszawa: Wolters Kluwer, 2006.
 18. Longchamps de Berier Roman, Wstęp do nauki prawa cywilnego. Lublin: Nakład Uniwersytetu Lubelskiego, 1922.
 19. Miribung Georg, Elisabeth Reiner, „Austria”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 242-245. New York: Springer, 2013.
 20. Miribung Georg, The Agricultural Cooperative in the Framework of the European Cooperative Society, Cham: Springer, 2020.
 21. Münkner Hans-H., „Germany”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 413-429. New York: Springer, 2013.
 22. Münkner Hans-H., „Germany”, [in:] Principles of European Cooperative Law Principles, Commentaries, and National Reports. 253-346. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2017.
 23. Nouveau code des sociétés et des associations en Belgique, 13.05.2019. https://www.svp.com/ article/nouveau-code-des-societes-et-des-associations-en-belgique-100010193.
 24. Petrou Timothy, „Canada”, In International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 289-316. New York: Springer, 2013.
 25. Radwański Zbigniew, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck 2003.
 26. Sarina Troy, „Australia”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 207-229. New York: Springer, 2013.
 27. Snaith Ian, „The United Kingdom”, [in:] International Handbook of Cooperative Law, ed. Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ. 735-757. New York: Springer, 2013.
 28. Snaith Ian, „United Kingdom”, [in:] Principles of European Cooperative Law Principles, Commentaries, and National Reports. 625-718. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2017.
 29. Szajkowski Andrzej, Prawo spółek handlowych. Warszawa: C. H. Beck, 2000.
 30. Wolter Aleksander, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 31. Zoll Fryderyk. Prawo cywilne w zarysie, t. I, z. 1. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1946.