Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie problematyki zatwierdzania taryf energetycznych w wymiarze prawno-administracyjnym oraz prywatnoprawnym. Kształtowanie taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła stanowi jeden z prawno-administracyjnych instrumentów antymonopolowych. Prezes UKE w ramach przyznanych przez ustawodawcę kompetencji związanych z zatwierdzaniem taryf nie tylko bezpośrednio wpływa na konkurencję na rynku energetycznym, ale również na cywilnoprawny charakter relacji pomiędzy odbiorcami a przedsiębiorcami energetycznymi.

Słowa kluczowe

taryfy energetyczne, Prezes URE

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Amer Anis Ben, Tomasz Feliszewski, „Stosowanie taryf w okresie przejściowym a dopuszczalność nakładania kary pieniężnej za stosowanie taryf wbrew obowiązkowi ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. III SK 6/15” Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, No. 4 (2016): 89-96. DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.4.5.7.
  2. Boroń Marta, „Rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postępowaniu o zatwierdzanie taryf” Roczniki Administracji i Prawa, vol. X (2010): 99-107.
  3. Czarnecka Marzena, Tomasz Ogłódek, „The Energy Tariff System and Development of Competition in the Scope of Polish Energy Law” Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, No. 4 (2011): 151-166. http://depot.ceon.pl/handle/123456789/119.
  4. Dobrowolski Adam, Renata Trypens, Donata Nowak, Marek Woszczyk, „Komentarz do art. 47”, [in:] Prawo energetyczne. Komentarz, t. II, Komentarz do art. 12-72, ed. Zdzisław Muras, Mariusz Swora. 696-719. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
  5. Jaś-Nowopolska Magdalena, „Sądowa kontrola decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”, [in:] Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych, ed. Andrzej Kisielewicz, Jan Paweł Tarno. 170-182. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.
  6. Kruszewski Michał, „Dopuszczalność wymierzenia kary pieniężnej za zbyt późne złożenie przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zatwierdzenie taryfy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r. III SK 6/15” Krytyka Prawa, No 4 (2016): 68-82. DOI 10.7206/kp.2080-1084.131.
  7. Nowak Donata, „Ceny sztywne czy maksymalne” Biuletyn URE, No. 5 (1999): 12-13.
  8. Taradejna Ryszard, „Charakter prawny cen i stawek opłat zawartych w taryfie przedsiębiorstw energetycznych” Biuletyn URE, No. 1 (2003): 2-4.
  9. Taradejna Ryszard, Alicja Tutak, „Problemy i pułapki administracyjno-prawnego zatwierdzania taryf przedsiębiorstw energetycznych” Biuletyn URE, No. 6 (2005): 77-80.