Treść głównego artykułu

Abstrakt

Glosa do orzeczenia WSA w Lublinie dotyczącego nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na przedsiębiorcę, który zaniechał złożenia sprawozdania z opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy w terminie. Wymierzona kara pieniężna została utrzymana przez organ odwoławczy i sąd administracyjny. Organy orzekające w sprawie nie przeprowadziły szerokiego postępowania wyjaśniającego na okoliczność wystąpienia podstaw odstąpienia od wymiaru kary przewidzianych w znowelizowanym kodeksie postępowania administracyjnego (dział IVa, Administracyjne kary pieniężne”), uchwalonych właśnie w celu usunięcia nadmiernego rygoryzmu krajowego systemu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za uchybienia formalne, bez  możliwości badania okoliczności uzasadniających odstąpienie od ich wymiaru.

Słowa kluczowe

administracyjne kary pieniężne, postępowanie administracyjne, sąd administracyjny, czystość i porządek w gminie, sprawozdanie za opróżnianie zbiorników bezodpływowych administrative financial penalty, administrative proceedings, administrative court, maintaining cleanliness and order in the commune, emptying of drainage tanks’ report

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamiak Barbara, Janusz Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 2. Bąkowski Tomasz, „Zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu według projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego” Gdańskie Studia Prawnicze, 37 (2017:) 377-388.
 3. Bojarski Marek, „W sprawie zakresu prawa karnego ochrony środowiska”, [w:] Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. Wojciecha Radeckiego. 39-43. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska, 2008.
 4. Danecka Daria, Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 5. Gregorczyk Dawid, „Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego”, [w:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. 377-390. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
 6. Majchrzak Bartosz, „Problematyka prawna administracyjnych kar pieniężnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych”, [w:] Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, red. Mateusz Błachucki. 63-71. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2015.
 7. Przybysz Piotr Marek, „Art. 189(a)”, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. LEX, 2019.
 8. Ruczkowski Piotr, „Wypieranie prawa karnego przez prawo administracyjne a standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego”, [w:] Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, red. Zofia Duniewska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Małgorzata Stahl. LEX, 2019.
 9. Staniszewska Lucyna, „Dostosowanie administracyjnych kar pieniężnych do wymogów demokratycznego państwa prawnego”, [w:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. 361-376. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
 10. Strączek Mateusz, „Kary administracyjne – analiza prawnoporównawcza stanu prawnego sprzed i po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku”, [w:] Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 r., red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska. 345-360. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
 11. Wereśniak-Masri Izabela, „Wybrane problemy administracyjnych kar pieniężnych w ustawie o odpadach”, [w:] Prawo o odpadach. Wybrane problemy, red. Bartosz Rakoczy. 217-250. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 12. Wróbel Andrzej, „Art. 189a”, [w:] Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX, 2019.