DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi37

Opublikowane: 20 październik 2021

Zastosowanie teorii: analitycznej H.Harta i integralnej R.Dworkina w kulturze prawa stanowionego

11-35 Artur Kotowski
42

Nieodpłatne poradnictwo w świetle ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

36-57 Aneta Jakubiak-Mirończuk
63

The Emergence of the Polish State in 1918 in the Light of International Law

58-87 mariusz muszyński
28

Środki restrykcyjne (sankcje) wobec ataków cyfrowych jako instrument prawny dyplomacji cyfrowej Unii Europejskiej

88-122 Cezary Mik
26

Delimitacja obszarów morskich na przykładzie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim

123-144 Marcin Kałduński, Tadeusz Wasilewski
34

Cofnięcie pozwolenia na broń i odebranie broni palnej w świetle wyroku ETPC w sprawie Kotilainen i inni przeciwko Finlandii

145-157 Arkadiusz LAch, Leszek Stępka
29

Accessibility – One of the Human Rights or the Means of Their Implementation

158-176 Katarzyna Roszewska
84

Charakter prawny postpenalnych środków zabezpieczających

177-189 Maria Szczepaniec
20

O potrzebie nowelizacji przepisu art. 115 § 17 k.k., tj. definicji normatywnej pojęcia ,,żołnierz”

190-204 Agata Ziółkowska
25

Terminy dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez oskarżonego na podstawie rozdziału 58 k.p.k.

205-221 Renata Badowiec
21

Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na przykładzie elektronicznej rejestracji pojazdów

222-241 Katarzyna Tomaszewska
54

Janusowe oblicze Lasów Państwowych. Wybrane aspekty gospodarki finansowej w Lasach Państwowych

242-255 Brzezicki, Morawski, Wantoch-Rekowski
25

Ocena nieuzasadnionych barier regulacyjnych i administracyjnych dla zawierania długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

256-277 Jakub Plebański
56

Problematyka tworzenia aktów ustawowych dotyczących służb specjalnych w Polsce

Piotr Burczaniuk
114

Szczególne rodzaje przywilejów podatkowych (uwagi na tle artykułu 22 Ordynacji podatkowej)

298-312 Katarzyna Święch- Kujawska
24

Ewolucja prawa do urlopu w Polsce

313-325 Ewa Milczarek
18

Utrata urzędu kościelnego w świetle norm zawartych w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku

326-338 GRZEGORZ ŚWIST
32