Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest analiza problematyki egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych nakładanych w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Analizowana problematyka obejmuje zagadnienia dotyczące kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do nakładania obowiązków niepieniężnych w sprawach naruszenia przepisów o ochronnie danych osobowych, podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych z zakresu ochrony danych osobowych, wierzyciela oraz organu egzekucyjnego tych obowiązków oraz środków egzekucyjnych mających zastosowanie do ich egzekucji.

Słowa kluczowe

Egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, obowiązki niepieniężne z zakresu ochrony danych osobowych administrative enforcement, enforcement proceedings in administration, non-monetary obligations regarding personal data protection

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bogusz Mariusz, „Obowiązek administracyjnoprawny”, [w:] Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, red. Tomasz Bąkowski i Krzysztof Żukowski, 125-127. Warszawa: C.H. Beck, 2016.
 2. Bojanowski Eugeniusz, „Konstrukcja kompetencji organu administracji państwowej” Zeszyty Naukowe WPiA UG Prawo, nr 9 (1981): 81-88.
 3. Cieślak Zbigniew, Irena Lipowicz, Zygmunt Niewiadomski, Prawo administracyjne. Cześć ogólna, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, 2002.
 4. Elżanowski Marek, „Kompetencje rad narodowych i terenowych organów administracji”, [w:] Terenowe organy administracji i rady narodowe po reformie, red. Jerzy Służewski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977.
 5. Fajgielski Paweł, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 6. Fajgielski Paweł, Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 7. Góralczyk Wojciech, Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym. Warszawa: Wydawnictwa UW, 1986.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Tuleja, Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, LEX.
 9. Miłosz Michał, „Upomnienie i działania informacyjne podejmowane wobec zobowiązanego przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji”, [w:] Prawne formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, red. Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka, 59-83. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
 10. Niczyporuk Janusz, „Kompetencja administracyjna” Annales UMCS Sectio G, t. XLVI (1999): 135-145.
 11. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 12. Przybysz Piotr, „Kompetencje egzekucyjne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz postępowanie egzekucyjne prowadzone przez organ ochrony danych osobowych” Monitor Prawniczy [dodatek specjalny: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, red. Grzegorz Sibiga] nr 3 (2011): 30-34.
 13. Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018, LEX.
 14. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 15. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. Paweł Litwiński, Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 16. Stahl Małgorzata, „Cele publiczne i zadania publiczne”, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Zakopane 24-27 września 2006 r., red. Jan Zimmermann, 95-116. Kraków: Wolters Kluwer, 2007.
 17. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. Bartosz Marcinkowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018, LEX.
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. Dominik Lubasz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, LEX.
 19. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. Dariusz Kijowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 20. Zimmermann Jan, Prawo administracyjne, Kraków: Zakamycze, 2005.