Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz ocena barier regulacyjnych i administracyjnych dla zawierania długoterminowych umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej w Polsce, co koresponduje z wymogiem stawianym w art. 15 pkt. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Autor poddaje w wątpliwość wystarczalność obecnych rozwiązań prawnych promujących wytwarzanie energii odnawialnej do osiągnięcia celu energetyczno-klimatycznego stawianego przez Unię Europejską, proponując jako alternatywę upowszechnienie długoterminowych umów zakupu odnawialnej energii elektrycznej. Dokonując analizy warunków prawnych zawierania tych kontraktów, autor wskazuje na regulacje prawne utrudniające rozwój tego typu stosunków gospodarczych na terenie Polski.

Słowa kluczowe

umowy zakupu energii ze źródeł odnawialnych, PPA, OZE, odnawialne źródła energii, energetyka renewables power purchase agreements, PPA, RES, renewable energy sources, energetics

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bralczyk, Jerzy. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2005.
 2. Czarnecka Marzena, Ogłódek Tomasz, „Art. 5. Umowy o dostarczanie”, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, 114-153. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 3. Długosz Tomasz, „X. Instrumenty wspierania energetyki niekonwencjonalnej”, [w:] Publiczne prawo gospodarcze, System Prawa Administracyjnego tom 8B, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, 263-311. Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 4. Frąckowiak Adam, „Art.52.”, [w:] Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz, red. Jerzy Baehr, Piotr Lissoń, 164-169. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 5. Glibowski, Krzysztof. Białe certyfikaty i świadectwa efektywności energetycznej w UE. Analiza porównawcza regulacji systemowych przyjętych w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech i w Polsce. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 6. Gutowski, Maciej, Katarzyna Smagieł, „Art. 5. IV. Składniki umowy”, [w:] Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11s, red. Zdzisław Muras, Mariusz Swora. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. LEX.
 7. Jaroszyński Krzysztof, Marek Wierzbowski, „Rozdział IV. Organy regulacyjne”, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. VI, Podmioty administrujące, red. Roman Hauser, Andrzej Wróbel, 299-354 Warszawa: C.H. Beck, 2011.
 8. Kosiński Eryk, „Art.7a. Wymagania techniczne i eksploatacyjne”, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, 223-229 Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 9. Kosiński Eryk, Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Cele i prawne środki regulacji sektora energetycznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.
 10. Kozioł Agata. „Art. 535.”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna, red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. LEX.
 11. Marszałek Marcin, Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy – sprzedawcy energii elektrycznej. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 12. Miąsik Dawid, „Art.7.”, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I, red. Dawid Miąsik, Nina Półtorak, Andrzej Wróbel. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012. LEX.
 13. Nowacki, Marcin. „Art. 194.”, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II, red. Krystyna Kowalik-Bańczyk, Monika Szwarc-Kurczer. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012. LEX.
 14. Nowaczek-Zaręba Małgorzata, Zdzisław Muras, „Art.7a. Wymagania techniczne i eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci”, [w:] Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11s, red. Zdzisław Muras, Mariusz Swora. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. LEX.
 15. Radwański Zbigniew, Adam Olejniczak, Prawo cywilne- część ogólna. Warszawa: C. H. Beck, 2011.
 16. Rypina Mariusz, Marek Wierzbowski, „Brak zamkniętego katalogu umów w obrocie energią elektryczną” Przegląd Prawa Handlowego, nr 7 (2018): 16-21.
 17. Saganek Przemysław, „Art. 4.”, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I, red. Dawid Miąsik, Nina Półtorak, Andrzej Wróbel. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012. LEX.
 18. Schnell Christian, Olga Wasilewska, Perspektywy rozwoju Corporate PPA w Polsce. Możliwość kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu. Warszawa: Instytut Jagielloński, 2020.
 19. Sekuła- Barańska Sandra, „Rozdział XXII. Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego na przykładzie inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych w Polsce”, [w:] Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, red. Marian Zdyb, Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, 335-349. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 20. Smagieł Katarzyna, „Art. 3. IX. Sprzedaż”, [w:] Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11s, red. Zdzisław Muras, Mariusz Swora. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. LEX.
 21. Sowa Sławomir, „Odnawialne źródła energii jako czynnik wpływający na poprawę efektywności energetycznej” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 105 (2018): 187-196.
 22. Wesołowski Maciej „Art. 13.”, [w:] Komentarz do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, red. Zdzisław Muras, Maciej Wesołowski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. LEX.
 23. Zieliński Tadeusz, „Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym” Państwo i Prawo, z. 11-12 (1997): 134-147.