Treść głównego artykułu

Abstrakt

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Brak ubezpieczenia chorobowego ma taki skutek, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, związanych z powstałą niezdolnością do pracy bądź z tytułu urodzenia dziecka. W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne udzielając twierdzącej odpowiedzi na pytanie „Czy rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, skutkuje ustaniem tego ubezpieczenia na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych?”.

Słowa kluczowe

ubezpieczenie chorobowe zasiłek macierzyński zasiłek chorobowy przedsiębiorca sickness insurance maternity allowance sickness benefit entrepreneur

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Antonów Kamil, „Dobrowolne i kontynuowane ubezpieczenia społeczne” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 11 (2001): 3-7.
 2. Gonet Karolina, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: C. H. Beck, 2011.
 3. Jędrasik-Jankowska Inetta, „Niektóre regulacje prawne ubezpieczenia chorobowego, rentowego i wypadkowego a konstytucyjna zasada równości i sprawiedliwości”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – sectio G Ius, nr 62 (2015): 79-92.
 4. Jędrasik-Jankowska Inetta, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 6. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 5. Jędrasik-Jankowska Inetta, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Warszawa: Lexis Nexis, 2002.
 6. Jończyk Jan, Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków: Zakamycze, 2006.
 7. Kluszczyńska Zofia, [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. Grażyna Szpor, wyd. 8. 93-96. Warszawa: Lexis Nexis 2016.
 8. Kostrzewa Piotr, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX 2014.
 9. Litowski Jakub, „Ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego – glosa do uchwały Sądu Najwyższego (7) z 11.07.2019 r., III UZP 2/19” Glosa, nr 3 (2020): 119-127.
 10. Myszka Zbigniew, „Wniosek o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych, nr 2 (2002): 22-25.
 11. Pacud Radosław, [w:] System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna, red. Alina Wypych-Żywicka. 361-377. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 12. Prasołek Łukasz, [w:] Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, red. Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska. 462- 493. Warszawa: C. H. Beck, 2012.
 13. Prasołek Łukasz, [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. Beata Gudowska, Jolanta Strusińska-Żukowska. wyd. 2. 290-331. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 14. Radzisław Andrzej, [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. Jacek Wantoch-Rekowski, LEX 2014.
 15. Sobczak Wojciech, „Ubezpieczenie społeczne na wniosek zainteresowanego” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 3 (1999): 10-17.
 16. Stelina Jakub, „Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne”, [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. Teresa Bińczycka-Majewska. 283-315. Kraków: Zakamycze, 2004.
 17. Stelina Jakub, [w:] Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć, red. Alina Wypych- Żywicka. 287-293. Warszawa: C. H. Beck, 2009.