Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzuconego oskarżonemu, w sytuacji skierowania przeciwko niemu aktu oskarżenia o przestępstwo kradzieży, podczas gdy na rozprawie ujawnione zostanie, że czyn oskarżonego zakwalifikować należy jako paserstwo. Zagadnienie to ma istotne znaczenie praktyczne, ponieważ przestępstwa te należą do kategorii przestępstw pospolitych. Zagadnienie to jest sporne w doktrynie i w sposób diametralnie różny oceniane również w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe

kradzież, paserstwo, zdarzenie historyczne, granice aktu oskarżenia. theft, fencing, historical event, limits of the indictment.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Budyn-Kulik Magdalena, Strona podmiotowa wybranych przestępstw przeciwko mieniu – paserstwo. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: Warszawa, 2011.
 2. Cieślak Marian, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
 3. Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Piotr Kardas, „Komentarz do art. 291 k.k.”, [w:] Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll, Kodeks karny. Część szczególna.Tom III. Komentarz do art. 278-363. 431-454. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 4. Gawrol Milena, „Tożsamość czynu w prawie karnym materialnym i procesowym (na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 listopada 2009 r., II AKa 277/09” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 3 (2018): 163-168.
 5. Hofmański Piotr, Stanisław Waltoś, Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 6. Kabat Andrzej, „Tożsamość rodzajowa przestępstw i jej kryteria w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego” Palestra, nr 11-12 (1967): 44-53.
 7. Kulesza Cezary, „Zasada skargowości w polskim procesie karnym”, [w:] Zasady procesu karnego. System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Część 1, red. Paweł Wiliński. 600-632. Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
 8. Kurowski Michał, „Komentarz do art. 14 k.p.k.”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-424, red. Dariusz Świecki. 118-128. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 9. Mucha Dariusz, Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1997 r. Analiza dogmatyczno-prawna i empiryczna. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014.
 10. Prawo karne, red. Alicja Grześkowiak. Warszawa: C. H. Beck 2009.
 11. Proces karny, red. Jarosław Zagrodnik. Wolters Kluwer: Warszawa, 2019.
 12. Proces karny, red. Jerzy Skorupka. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 13. Referat dr Witolda Zontka na zebraniu Katedry Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 października 2019
 14. r. https://www.facebook.com/KPrKUJ/videos/892940814435512/?v=892940814435512.
 15. Satko Jacek „Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 1994 r., II KRN 173/94” Palestra, nr 7-8 (1995), LEX.
 16. Skorupka Jerzy, „Komentarz do art. 14 k.p.k.”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka. 63-67. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 17. Stachurski Dariusz, „Kryteria tożsamości czynu” Prokuratura i Prawo, nr 4 (2015): 20-39.
 18. Wilk Leszek, „Komentarz do art. 291 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. III, Komentarz. Art. 222-316, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. 769-778. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 19. Wróbel Włodzimierz, Andrzej Zoll, Polskie prawo karne. Cześć ogólna. Kraków: Znak, 2013.
 20. Zgoliński Igor, „Komentarz do art. 291 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek. 1290-1295. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 21. Zoll Andrzej, „Prawo karne - tożsamość czynu zarzucanego i przypisanego – kryteria oceny. Glosa do postanowienia SN z dnia 14 lipca 2011 r., IV KK 139/11” Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 4 (2012), LEX.
 22. Zontek Witold, Adam Wojtaszczyk, „Fikcja zdarzenia historycznego w kontekście zasady skargowości. O kradzieży będącej paserstwem (a może odwrotnie?)” Forum Prawnicze, nr 58 (2020): 76-87