Treść głównego artykułu

Abstrakt

Nabywca praw majątkowych do projektu architektonicznego, wykorzystując go dla uzyskania patentu na wynalazek, ma prawo użyć przy tym rysunku z tego projektu bez podania informacji o autorze. Takiemu oznaczeniu rysunku stoją na przeszkodzie przepisy o dokonywaniu zgłoszeń patentowych. Nie jest ono też znane praktyce przed Urzędem Patentowym RP. Ponadto rozmija się z uzgodnieniami dotyczącymi zbycia praw do projektu, które oddziałują też na sferę osobistą zbywcy. Rysunek pełni zresztą w zgłoszeniu funkcję opisową, ilustrując tylko przykładowy wariant wynalazku. Brak oznaczenia autorstwa nie ingeruje w więź twórcy z rysunkiem, jako że opis wynalazku, do którego dołączany jest rysunek, w chwili ogłoszenia podlega wyłączeniu z ochrony prawnoautorskiej. Staje się on elementem dokumentu urzędowego, obrazującego stan techniki. Dlatego wykluczone jest tu naruszenie osobistych praw autorskich twórcy rysunku, jak i popełnienie przestępstw przypisywania sobie autorstwa czy wprowadzania w błąd co do autorstwa cudzego utworu. Jeżeli nawet, w szczególnym przypadku, zaistniałyby przesłanki któregoś z tych deliktów, za sprawcę można by uznać wyłącznie tego, kto bezpośrednio się go dopuścił. Gdyby zatem zgłoszenia patentowego dokonał pełnomocnik, zarzuty z tego tytułu mogłyby być skierowane jedynie wobec niego.

Słowa kluczowe

twórca, osobiste prawo autorskie, projekt architektoniczny, rysunek, nabywca, wynalazek, zgłoszenie patentowe, oznaczenie autorstwa, naruszenie, odpowiedzialność karna author, personal copyright, architectural design, drawing, buyer, invention, patent application, indication of authorship, infringement, criminal liability

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barta Janusz, Ryszard Markiewicz, „Dokumentacja techniczna w świetle prawa autorskiego” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Własności Intelektualnej, nr 47 (1988): 61-87.
 2. Chwalba Jakub, Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 3. Czub Krzysztof, Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011, wyd. el.
 4. du Vall Michał, Prawo patentowe, Warszawa: Wolters Kluwer, 2008, wyd. el.
 5. Grzybczyk Katarzyna, „Autorskie prawa osobiste twórcy reklamy” Rejent, nr 11 (1998): 38-64.
 6. Katarzyna Grzybczyk, „Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych i innych prac projektowych”, [w:] Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, red. Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar. 973-982. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.
 7. Kępiński Jakub, Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010, wyd. el.
 8. Laskowska Ewa, Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, wyd. el.
 9. Łuc Michał, „Prawo do integralności utworu architektonicznego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej z. 104 (2009): 85-91.
 10. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, red. Adrian Niewęgłowski, Maria Poźniak-Niedzielska, Anna Przyborowska-Klimczak. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 11. Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazkó i wzorów użytkowych, red. Andrzej Pyrża. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2005.
 12. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. Damian Flisak. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex.
 13. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 14. Prawo autorskie, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, wyd. el.
 15. Stępień Marcin Jan, „Dzieło techniczne w polskim prawie autorskim”, [w:] Prawo autorskie i własność przemysłowa, red. Dawid Nawieśniak, Mateusz Nitkowski, Aleksandra Pietraszewska, Mateusz Szczepaniak. Wrocław: Naukowe Koło Cywilistów przy Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Uniwersytet Wrocławski, 2015.
 16. Targosz Tomasz, „Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10” Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 4 (2012), poz. 45: 292-295.
 17. Traple Elżbieta, „Prawnoautorska ochrona projektów technicznych” Transformacje Prawa Prywatnego, nr 2 (2012): 25-32.
 18. Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, red. Piotr Ślęzak. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, wyd. el.
 19. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Warszawa: Wolters Kluwer, Lex.