Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor niniejszego artykułu dokonuje analizy wprowadzonych do Kodeksu postępowania cywilnego w 2019 r. przepisów regulujących postępowanie sądu w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa. Analiza ta przeprowadzana jest przede wszystkim z perspektywy konstytucyjnej. Autor – odwołując się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – sprawdza, czy wprowadzenie tych przepisów jest uzasadnione na podstawie art. 45 Konstytucji oraz innych przepisów dotyczących postępowania sądowego. 

Słowa kluczowe

postępowanie cywilne, oczywista bezzasadność powództwa, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego civil proceedings, manifestly unfounded claim, jurisprudence of the Constitutional Tribunal

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Cieślak Sławomir, Formalizm postępowania cywilnego. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 2. Ereciński Tadeusz, Karol Weitz, „Prawda i równość stron w postępowaniu cywilnym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, red. Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. 17-62. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 3. Feliga Przemysław, „Komentarz do art. 109 u.k.s.c.”, [w:] Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, red. Przemysław Feliga. Lex/el. 2020.
 4. Flejszar Radosław, „Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu w sprawach gospodarczych po nowelizacji k.p.c. z 16 listopada 2006 r.”, [w:] Wokół problematyki orzeczeń, red. Łukasz Błaszczak. 59-90. Toruń: TNOiK, 2007.
 5. Florczak-Wątor Monika, „Komentarz do art. 78 Konstytucji”, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Piotr Tuleja. Lex/el. 2019.
 6. Gapska Edyta, „Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Cz. II – Powództwo oczywiście bezzasadne” Monitor Prawniczy, nr 16 (2019): 865-873.
 7. Garlicki Leszek, Krzysztof Wojtyczek, „Komentarz do art. 78 Konstytucji”, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik. Lex/el. 2016.
 8. Grzegorczyk Paweł, Karol Weitz, „Komentarz do art. 45 Konstytucji”, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. Leszek Bosek, Marek Safjan. Legalis/el. 2016.
 9. Grzegorczyk Paweł, „Konstytucyjne uzasadnienie stabilności orzeczeń prawomocnych”, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, red. Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. 410-428. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 10. Gudowski Jacek, „Wpływ Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na pojęcie dopuszczalności drogi sądowej”, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, red. Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. 410-428. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 11. Jakubecki Andrzej, „Sankcje za nadużycie uprawnień procesowych w kodeksie postępowania cywilnego” Palestra, nr 11-12 (2019): 181-199.
 12. Kamieński Grzegorz, „Komentarz do art. 1911 k.p.c.”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Elwira Marszałkowska-Krześ. Legalis/el. 2020.
 13. Korzan Kazimierz, Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru sprawiedliwości. Gdańsk: Wydawnictwo Prawniczei Ekonomiczne „Lex”, 1992.
 14. Kościółek Anna, „Komentarz do art. 3982 k.p.c.”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, red. Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek. Legalis/el 2019.
 15. Kościółek Anna, Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Lex/el. 2018.
 16. Kowalska Małgorzata, Anetta Malmuk-Cieplak, „Stosowanie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych” Przegląd Sądowy, nr 9 (2006).
 17. Łazarska Aneta, Rzetelny proces cywilny. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 18. Łochowski Marcin, „Komentarz do art. 117 k.p.c.”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Tomasz Szanciło. Legalis/el. 2019.
 19. Manikowski Filip, „Oczywista bezzasadność powództwa – uwagi na tle projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw”, [w:] Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, red. Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Filip Manikowski. 79-98. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 20. Manowska Małgorzata, „Komentarz do art. 3911 k.p.c.”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Małgorzata Manowska. Lex/el. 2020.
 21. Mendrek Aneta, „Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym – zagadnienia wybrane”, [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan, Michał Tomalak. Lex/el. 2017.
 22. Misztal-Konecka, Joanna, „Adekwatność konstrukcji nadużycia prawa procesowego”, [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. Paweł Grzegorczyk, Marcin Walasik, Feliks Zedler (Lex/el. 2020).
 23. Pilich Mateusz, „Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na Kodeks postępowania cywilnego” Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 3 (2009): 681-751.
 24. Plebanek Maciej, Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym. Lex/el. 2012.
 25. Pogonowski Piotr, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym. Warszawa: C. H. Beck, 2005.
 26. Rylski Piotr, Tadeusz Zembrzuski, „Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym” Przegląd Sądowy, nr 6 (2006): 83-108.
 27. Rylski Piotr, „O nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. w ogólności” Palestra, nr 11-12 (2019): 15-33.
 28. Rzuciło-Grochowska Iwona, „Brak obowiązku uzasadnienia i uzasadnienie skrócone a prawo do sądu” Studia Prawnicze, nr 4 (2014): 61-71.
 29. Sanetra Walerian, „Sąd właściwy w rozumieniu Konstytucji RP” Przegląd Sądowy, nr 9 (2011): 7-25.
 30. Stasiak Jarosław, Zwolnienie od kosztów sądowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 31. Szanciło Tadeusz, „Komentarz do art. 1911 k.p.c.”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Tadeusz Szanciło. Legalis/el. 2019.
 32. Weitz Karol, „Nadużycie »prawa« procesowego cywilnego” Polski Proces Cywilny, nr 1 (2020): 7-39.
 33. Wojtyczek Krzysztof, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w konstytucji RP. Kraków: Wolters Kluwer, 1994.