Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w świetle obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem wyników dyskusji publicznej i ewolucji rozwiązań legislacyjnych. System nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej z budżetu państwa funkcjonuje w Polsce od 2015r. Uchwalenie ustawy poprzedzała szeroka dyskusja, której uczestniczyły zarówno środowiska prawnicze jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jednak przyjęte rozwiązania nie spełniły pokładanych nadziei, a ich krytyczna ocena spowodowała podjęcie kolejnych prac legislacyjnych. W związku z nowelizacją przepisów prawnych wyjaśnienia wymaga charakter i zakres pojęcia poradnictwa obywatelskiego oraz uwzględnienia jego roli wobec nieodpłatnej pomocy prawnej.   

Słowa kluczowe

nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja legal aid, citizens advice, mediation

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje, red. Tomasz Schimanek. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2013.
 2. Bartnik Adriana S., Katarzyna J. Kowalska, Nieodpłatna pomoc prawna. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 3. Bartnik Adriana S., Katarzyna J., Kowalska, „Poradnictwo prawne i obywatelskie w kontekście świadomości prawnej i potrzeby edukacji prawnej Polaków. Wybrane problemy”, Studia Iuridica, t. 78 (2018): 40-60.
 4. Bilon Anna, „Poradoznawstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem” Edukacja Dorosłych, nr 1 (2010): 55-75.
 5. Bojarski Łukasz, „Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej – propozycje zmian”, [w:] Obywatel i prawo III, red. Agata Winiarska. 34-67. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2008.
 6. Bojarski Łukasz, Grzegorz Wiaderek, „Starania o ustawową regulację dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – historia i stan obecny. Wybrane problemy i rekomendacje”, [w:] Obywatel i Prawo VI, red. Agata Winiarska. 13-39. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2009.
 7. Grewiński Mirosław, Jolanta Lizut, „Zintegrowane usługi społeczne w Polsce”, [w:] Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju: Kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem, t. II, red. Tomasz Jarocki. Kielce Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016.
 8. Henning Izabela, Anna Rozkosz, Poradnik dla doradczyń i doradców poradnictwa prawnego i obywatelskiego, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, 2014.
 9. Kargulowa Alicja, „Nurt krytyczny w poradoznawstwie”, [w:] Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka, red. Bernd-Joachim Ertelt, Joanna Górna, Daniel Kukla. 73-94. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016.
 10. Kargulowa Alicja, O teorii i praktyce poradnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Kazimierczak Tomasz, „Poradnictwo obywatelskie. O brytyjskim pomyśle służby społecznej i jej polskiej wersji”, Pryzmat, Trzeci Sektor, numer specjalny (2014): 12-23.
 12. Krzyżanowska Łucja, „Poradnictwo prawne i obywatelskie – raport z badania”, [w:] Czym jest poradnictwo prawne i obywatelskie. 11-25. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2011.
 13. Parlicki Mariusz, „Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom” Państwo i Społeczeństwo, nr 4 (2012), 113-132.
 14. Poradoznawstwo. Kontynuacja dyskursu, red. Alicja Kargulowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 15. Schimanek Tomasz, „Czym jest prawne i obywatelskie poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez organizacje pozarządowe?”, [w:] Wybrane problemy i rekomendacje. Obywatel i Prawo VI, red. Agata Winiarska. 55-67.
 16. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2012.
 17. Stefaniuk Małgorzata, „Społeczna potrzeba nieodpłatnej pomocy prawnej – beneficjenci regulacji ustawowej” Studia Iuridica Lublinensia, t. III (2016): 867-880.
 18. System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce – propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa, red. Maria J. Skrodzka. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2013.
 19. Wiaderek Grzegorz, Michał Araszkiewicz, Łukasz Bojarski, Waldemar Florczak, Jan Winczorek, Poradnictwo obywatelskie – system, koszty, innowacje. Warszawa 2013. https://bip.konin.eu/tmpl/sesje_rady/sesja_152_05_01_1424075168.pdf.
 20. Wiaderek Grzegorz, Starania o racjonalną regulację problemu opodatkowania pracy pro bono prawników, [w:] Obywatel i Prawo VI, red. Agata Winiarska. 31-37. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2012.
 21. Winczorek Jan, Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej. Warszawa 2012. http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/pomoc_prawna/Przegl%C4%85d_literatury_na_temat_dost%C4%99pno%C5%9Bci_i_korzystania_z_pomocy_prawnej.pdf.
 22. Wintersteiger Lisa, Legal Needs, Legal Capability and the Role of Public Legal Education. A Report by Law for Life: the Foundation for Public Legal Education, Law for Life: the Foundation for Public Legal Education 2015.