Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł analizuje postanowienia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim z 19 listopada 2018 r. Spór delimitacyjny na Morzu Bałtyckim był jednym z najtrudniejszych problemów w stosunkach polsko-duńskich. Państwa dzielił od wielu lat spór dotyczący obszaru morskiego o powierzchni ok. 3.500 km2. Znegocjowana przez państwa linia graniczna podzieliła ich szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne w części Morza Bałtyckiego znajdującej się na południe od wyspy Bornholm. Rozwiązanie sporu delimitacyjnego zbiegło się w czasie z intensyfikacją współpracy gospodarczej obu państw oraz budową gazociągu Baltic Pipe. Międzynarodowe prawo morza stanowi, że delimitacja obszarów morskich między państwami, których wybrzeża leżą naprzeciw siebie lub przylegają/leżą obok siebie, następuje w drodze umowy na podstawie prawa międzynarodowego w celu osiągnięcia słusznego (sprawiedliwego) rozwiązania. Celem niniejszego artykułu jest analiza Umowy polsko-duńskiej w świetle zasad rządzących delimitacją morską i deklaracji polskiego rządu o sukcesie negocjacyjnym.

Słowa kluczowe

umowa międzynarodowa, delimitacja, słuszność, granica, szelf kontynentalny, wyłączna strefa ekonomiczna, rurociągi podmorskie international agreement, delimitation, equity, boundary, continental shelf, exclusive economic zone, submarine pipelines

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bez poprawek Senatu do ustawy ws. podziału obszarów morskich na Bałtyku, „Gazeta Prawna”. https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1400049,bez-poprawek-senatu-do-ustawy-ws-podzialu--obszarow-morskich-na-baltyku.html.
 2. Elferink Alex G. Oude, „Relevant Coasts and Relevant Area: The Difficulty of Developing General Concepts in a Case-Specific Context”, [w:] Maritime Boundary Delimitation: The Case Law, red. Alex G. Oude Elferink, Tore Henriksen, Signe V. Busch. 173-179. Cambridge: Cambridge University Press 2018). https://doi.org/10.1017/9781108344302.008.
 3. Górski Tomasz, „Delimitacja obszarów morskich między Polska a Danią” Prawo morskie XXI (2005): 75-88.
 4. Kałduński Marcin, “A Commentary on Maritime Boundary Arbitration between Bangladesh and India Concerning the Bay of Bengal” Leiden Journal of International Law, nr 4 (2015): 799-848. https://doi.org/10.1017/S0922156515000436.
 5. Marciniak Konrad, „Terytorium morskie Polski i jej władztwo nad strefami morskimi”, [w:] Polskie prawo stosunków międzynarodowych. Zagadnienia wybrane, red. Cezary Mik, Łukasz Kułaga. 175-238. Toruń: TNOiK 2018.
 6. Ocena geologiczna i środowiskowa rejonu strefy ekonomicznej Polski i Danii, red. Joanna Zachowicz. Sopot: Państwowy Instytut Geologiczny 1997.
 7. Rothwell Donald R., Tim Stephens, The International Law of the Sea. Oxford, Portland: Hart Publishing 2010. https://doi.org/10.1093/
 8. law/9780198715481.001.0001.
 9. Symonides Janusz, „Delimitacja obszarów morskich na Morzu Barentsa i Oceanie Arktycznym między Rosją a Norwegią”, [w:] Współczesne problemy prawa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, red. U. Jackowiak et al. (Gdynia: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji im. E. Kwiatkowskiego, 2011): 57-80.
 10. Treves Tullio, “Historical Development of the Law of the Sea”, [w:] The Oxford Handbook of the Law of the Sea, red. Donald R. Rothwell, Alex G. Oude Elferink, Karen N. Scott, Tim Stephens. 7–33. Oxford: Oxford University Press 2015.
 11. https://doi.org/10.1093/law/9780198715481.003.0001.
 12. Wasilewski Tadeusz, Delimitacja szelfu kontynentalnego. Studium prawnomiędzynarodowe. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994.