Treść głównego artykułu

Abstrakt

Problematyka właściwego tworzenia, z perspektywy zasady demokratycznego państwa prawnego, aktów ustawowych dotyczących służb specjalnych, staje się problemem naukowo ciekawym, nakierowanym na wyznaczenie swoistego balansu pomiędzy dwoma konstytucyjnymi wartościami tj. zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa państwa oraz poszanowania praw i wolności obywatelskich. Zagadnienie jest tym bardziej interesujące w Polsce, z uwagi na miejsce i rolę służb specjalnych PRL w systemie komunistycznym i wytworzony w skutku pejoratywny obraz tych służb w społeczeństwie. Jedną z dróg do zmian tego obrazu, stała się działalność ustawodawcza nakierowana na ukształtowanie przepisów ustrojowych i pragmatycznych ich dotyczących, w sposób zgodny w kierunkami wyznaczonymi Konstytucją RP z 1997 r., jako służb służących temu społeczeństwu z poszanowaniem zasad i praw podstawowych. Podjęte w artykule rozważania koncentrują się na opisie tych zjawisk.

Słowa kluczowe

tworzenie prawa, tworzenie prawa legislacja, legislacja służby specjalne, służby specjalne ustawa, ustawa akt prawodawczy, akt prawodawczy lawmaking, legislation, secret services, Act of Parliament, legislative act

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Piotr Burczaniuk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie; legislator, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji; urzędnik administracji rządowej, ekspert ds. legislacji. Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego oraz prawa gospodarczego. W działalności naukowej i zawodowej skoncentrowany na problematyce tworzenia prawa i jego stosowania. Szczególnym zakresem zainteresowania obejmuje prawne aspekty funkcjonowania organów ochrony prawnej.

Referencje

  1. Galij-Skarbińska Sylwia, Model zmiany cywilnych służb specjalnych w Polsce w latach 1989 – 1990. Powstanie Urzędu Ochrony Państwa. Toruń: Adam Marszałek, 2019.
  2. Larecki Jan, „Zarys historii polskich służb specjalnych”, [w:] Polskie służby specjalne słownik, red. Konstanty A. Wojtaszczyk. 21-27. Warszawa: Aspra-JR, 2011.
  3. Małajny Ryszard M., „Pojęcie ustawy i ich rodzaje”, [w:] Studia z wykładni prawa, red. Czesław Martysz, Zygmunt Tobor. 45-57. Bydgoszcz-Katowice: Branta, 2008.
  4. Mordaszewski Kazimierz, „Proces kształtowania służb specjalnych w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej” Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 1 (2009): 16-22.
  5. Tuleja Piotr, „Komentarz do art. 31 Konstytucji”, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Piotr Czarny, Monika Florczak--Wątor, Bogumił Naleziński, Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja. Warszawa 2019. https://https-sip-lex-pl.pulpit.uksw.edu.pl/#/commentary/587806625/604065/tuleja-piotr-red-konstytucja-rzeczypospolitej--polskiej-komentarz?cm=URELATIONS.