Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące charakteru prawnego postpenalnych środków zabezpieczających stosowanych wobec sprawców stanowiących zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przedstawiona została analiza istoty i celu stosowania środków zabezpieczających wprowadzonych do polskiego porządku prawnego w 2014 r. Wskazano także poprzednie regulacje dotyczące tego zakresu oraz dokonano oceny obowiązującego rozwiązania z punktu widzenia zasadności istnienia środków zabezpieczających, które mają chronić społeczeństwo przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony określonej kategorii sprawców.

Słowa kluczowe

środki zabezpieczające, izolacja, terapia, nadzór, sprawcy niebezpieczni protective measures, isolation, therapy, supervision, dangerous perpetrators

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bocheński Maciej, „Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 1 (2015): 127-144.
  2. Królikowski Michał, Andrzej Sakowicz, „Granice legalności postpenalnej detencji sprawców niebezpiecznych” Forum Prawnicze, nr 5 (2013): 17-34.
  3. Peiper Leon, Komentarz do kodeksu karnego: prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkowemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach. Kraków: Leon Frommer, 1933.
  4. Świda Witold, Prawo karne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
  5. Weigend Ewa, Joanna Długosz, „Stosowanie środka zabezpieczającego określonego w art. 95a § 1a k.k. w świetle standardów europejskich. Rozważania na tle wyroku ETPC z 17 grudnia 2009 r. w sprawie M. v. Niemcy” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 4 (2010): 53-74.