Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono instytucję cofnięcia pozwolenia na broń palną w świetle wyroku ETPC w sprawie Kotilainen i inni przeciwko Finlandii. Cofnięcie pozwolenia i prewencyjne odebranie broni palnej jest uprawnieniem organu wydającego pozwolenie. W artykule przedstawiono standard strasburski a także cofnięcie pozwolenia i odebranie broni palnej w  ustawodawstwie polskim w świetle standardu strasburskiego. W artykule dokonano nie tylko analizy orzecznictwa ETPC w tym zakresie, ale także orzecznictwa polskich sądów. Dokonano także krytycznej analizy polskich przepisów dotyczących cofania pozwolenia na broń palną oraz jej prewencyjnego zatrzymania. W artykule przedstawiono propozycje zmiany obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Słowa kluczowe

cofnięcie pozwolenia na broń palną, pozytywne obowiązki państwa revocation of a firearms license, preventive seizure of firearms, ECHR, positive obligations of the state

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Lach Arkadiusz, Prewencja indywidualna w procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
  2. Lazarus Liora, „Positive Obligations and Criminal Justice: Duties to Protect and Care?”, [w:] Principles and Values in Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Honour of Andrew Ashworth, red. L. Zedner, J.V. Roberts. 135-155. Oxford: Oxford University Press, 2012.
  3. Paśnik Jerzy, „Cofanie pozwolenia na broń – uwarunkowania normatywne i praktyka sądowa” WPP, nr 1 (2010): 42-53.