Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zgodnie z intytulacją, w artykule dokonano analizy normatywnej definicji pojęcia ,,żołnierz” z przepisu art. 115 § 17 k.k. Zmieniająca się wojskowa rzeczywistość a także utworzenie (obok wojsk: lądowych, morskich, powietrznych i specjalnych) piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP – tj. Wojsk Obrony Terytorialnej skutkowało wprowadzeniem od 01.01.2017 r. do przepisu art. 115 § 17 k.k. brzmiącego dotąd „Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową” zastrzeżenia: ,,z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie”. Zarówno pierwotne brzmienie legalnej definicji pojęcia ,,żołnierz” (która do 01.01.2017 r. nawiązywała jedynie do: ,,osoby pełniącej czynną służbę wojskową”) jak i dodanie do niej przedmiotowej limitacji spowodowało pogłębienie (występującego od samego początku wprowadzenia do powszechnego prawa karnego definicji pojęcia ,,żołnierz”) impasu w przedmiocie możliwości egzekwowania wojskowej odpowiedzialności karnej wobec żołnierza w czynnej służbie wojskowej, którym zdaniem ustawodawcy (wyrażonym m.in. w uzasadnieniu do ustawy z 16.11.2016 r., o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw) jest także żołnierz OT w dyspozycji. Pogląd ten, w świetle całokształtu regulacji dotyczących żołnierzy będących w czynnej służbie wojskowej, uznać należy za błędny.


Powyższa teza została sformułowana w oparciu o  analizę dogmatyczno-prawną całokształtu przepisów regulujących kwestię formalnego statusu podmiotu pełniącego albo odbywającego czynną służbę wojskową.

Słowa kluczowe

żołnierz, żołnierz OT, czynna służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa, pełnić czynną służbę wojskową, odbywać czynną służbę wojskową soldier, TD soldier, active military service, territorial military service, perform active military service, complete active military service

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Andrejew Igor, Kodeks karny, krótki komentarz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
 2. Andrejew Igor, Kodeks karny, krótki komentarz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 3. Budyn-Kulik Magdalena, Kozłowska-Kalisz Patrycja, „Komentarz do art. 115 §17 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa. 334-336. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 4. Daniluk Paweł, „Komentarz do art. 115 §17 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański. 779-782. Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 5. Dukiet-Nagórska Teresa, „Odrębności wykładni przepisów prawnokarnych”, [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. Teresa Dukiet-Nagórska. 74. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 6. Giezek Jacek, „Komentarz do art. 115 § 17 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. Jacek Giezek. 721-722. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 7. Góral Roman, Kodeks karny. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 2007.
 8. Hoc Stanisław, „Uwagi ogólne”, [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. Teresa Dukiet-Nagórska. 553-554. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 9. Konarska-Wrzosek Violetta, Andrzej Marek, Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck, 2019.
 10. Majewski Jarosław, „Komentarz do art. 115 § 17 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. I, Komentarz do art. 53-116, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. 1029-1033. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 11. Makowski Wacław, Kodeks Karny Wojskowy z dodatkiem ustaw i przepisów wprowadczych, przechodnich i uzupełniających oraz komentarza. Warszawa: Zakłady Graficzno-Wydawnicze Książka, 1921.
 12. Marek Andrzej, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1999.
 13. Marek Andrzej, Kodeks karny. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 14. Mioduski Kryspin, „Komentarz do art 289 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siewierski. 652-653. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1971.
 15. Szeleszczuk Damian, „Komentarz do art. 115 §17 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. 789-790. Warszawa: C.H. Beck, 2019.
 16. Szwarczyk Maciej, „Komentarz do art. 115 § 17 k.k.”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Tadeusz Bojarski. 257-259. Warszawa: Lexis Nexis, 2012.