Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, że terminy dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez oskarżonego na podstawie przepisów rozdziału 58 k.p.k. powinny ulec wydłużeniu, ponieważ terminy obecnie obowiązujące na gruncie przepisów kodeksu postępowania karnego mogą nieść za sobą negatywne skutki dla osoby występującej z roszczeniami oraz dla samego postępowania karnego. W opracowaniu zostaną przedstawione argumenty przemawiające za wyżej wskazaną tezą. W artykule poruszone będą także kwestie związane z samą instytucją odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz charakterystyką terminów dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez oskarżonego na podstawie rozdziału 58 k.p.k.

Słowa kluczowe

odszkodowanie, niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, roszczenia cywilnoprawne, art. 555 kodeksu postępowania karnego compensation, wrongful conviction, pre-trial detention, detention, civil law claims, Article 555 of the Code of Criminal Procedure

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Chojniak Łukasz, „Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia”, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. Piotr Hofmański. 479-489. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 2. Chojniak Łukasz, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie. Warszawa: C.H. Beck, 2013.
 3. Cioch Paweł, Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.
 4. Jasiński Wojciech, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka. 1433-1435. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
 5. Kala Dariusz, „Procedura dochodzenia roszczeń z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania i zatrzymania”, [w:] Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny, red. Arkadiusz Lach. 233-251. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 6. Rydz-Sybilak Katarzyna, „Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne stosowanie środków przymusu na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego”, [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 r. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, red. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski. 359-367. Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
 7. Stachowiak Stanisław, „Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w kodeksie postępowania karnego” Prokuratura i Prawo, nr 1 (1999): 59-68.
 8. Świecki Dariusz, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II. Art. 425-673, red. Dariusz Świecki. 854-857. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 9. Tarnowska Danuta, „Ocena zmian w zakresie roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości (w tym pełnomocnika stron) według nowelizacji z 2013 r. (która zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015 r.).”, [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa profesora Piotra Kruszyńskiego, red. Beata Bieńkowska, Hanna Gajewska-Kraczkowska, Maria Rogacka-Rzewnicka. 468-473. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 10. Tęcza-Paciorek Anna Marta, Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.
 11. Waszczyński Jan, „Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie” Palestra, nr 11 (1974): 103-111.
 12. Wiśniewska Katarzyna, „Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, zastosowanie tymczasowego środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (pomiędzy teorią a praktyką)” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 4 (2018): 51-79.
 13. Woźny Tomasz, „Charakter prawny postępowania o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie” Państwo i Prawo, nr 8 (2004): 61-70.