Treść głównego artykułu

Abstrakt


Bezpieczeństwo jest terminem wieloznacznym, które rozpatrywane jest w zależności od przyjętej metodologii w konkretnej dziedzinie nauk. Pojęcie bezpieczeństwa znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia społecznego, gdyż jest niezwykle pojemne znaczeniowo. Pojęcie bezpieczeństwa niejednokrotnie można odnaleźć w aktach prawnych różnej wagi. Także w regulacjach polskiej ustawy karnej wskazano na rodzajowo określone dobro prawne, jakim jest bezpieczeństwo powszechne. Ta szczególną kategoria bezpieczeństwa, odnosząca się do ogółu obywateli państwa stanowi jednocześnie dobro prawne podlegające ochronie w polskim prawie karnym. Szeroki zakres przedmiotowy pojęcia „bezpieczeństwo powszechne” może jednak prowadzić do zbytniej swobody interpretacyjnej, co na płaszczyźnie analizy przepisów karnoprawnych, mogłoby zostać poczytane za niedozwoloną wykładnię rozszerzającą. Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie pojęcia bezpieczeństwa powszechnego na użytek odtworzenia zakresu przedmiotowego znamion przestępstwa z art. 165§1 pkt 1 k.k.


Słowa kluczowe

bezpieczeństwo powszechne, dobro prawne, prawo karne, powodowanie zagrożenia, choroby zakaźne universal safety, legal good, criminal law, causing danger, infectious diseases

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Baldwin David. A., „The Concept of Security” Review of International Studies, nr 1 (2001): 5-26.
 2. Brzeziński Michał, „Rodzaje bezpieczeństwa państwa”, [w:] „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia”, red. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński. 33-43. Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy, 2009.
 3. Buchała Kazimierz, „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym”, [w:] System Prawa Karnego, t. IV, cz. 1, red. Igor Andrejew, Leszek Kubicki, Jan Waszczyński.181-282. Wrocław: Ossolineum, 1985.
 4. Cyprian Tadeusz, „Niezawinione sprowadzenie stanu powszechnego niebezpieczeństwa”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1 (1969): 1-11.
 5. Czuryk Małgorzata, „Bezpieczeństwo jako dobro wspólne” Zeszyty Naukowe KUL, nr 3 (2018): 15-24.
 6. Dudzik Marcin, Prawo karne wobec narażenia życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 7. Gromek Paweł, „Istota bezpieczeństwa powszechnego w Polsce” Zeszyty Naukowe SGSP, nr 4 (2018): 161-176.
 8. Gruszecka Dagmara, Ochrona dobra prawnego na przedpolu naruszenia. Analiza karnistyczna. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 9. Gubiński Arnold, Zasady prawa karnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2006.
 10. Jedynak Józef, „Bezpieczeństwo jako zjawisko socjologiczne i kryminologiczne”, [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. Ewa Ura, Stanisław Pieprzny. 61-72. Rzeszów: RS Druk, 2010.
 11. Kaldor Mary, Human Security. Cambridge: Polity Press, 2007.
 12. Kalisz Anna, „Bezpieczeństwo pod ochroną prawa karnego” Przegląd Policyjny, nr 1(2019): 94-106.
 13. Kitler Waldemar, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2011.
 14. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. Jacek Giezek. Warszawa: Wolter Kluwer, 2014.
 15. Kodeks karny. Część szczególna. Tom I, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 16. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a, red. Andrzej Zoll. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 17. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-211a, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 18. Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 19. Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 20. Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 21. Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek. Warszawa: Wolters Kluwer, wyd. 3, 2020.
 22. Koziński Mieczysław, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne i świadczenia. Gdańsk: Fundacja Pro Pomerania, 2011.
 23. Kulik Marek, „Znamię wielości w przepisach kodeksu karnego” Studia Prawnicze, nr 2 (2018): 131-150.
 24. Łabuda Grzegorz, „Przyczynek do koncepcji niebezpieczeństwa w prawie karnym” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2 (2004): 77-97.
 25. Liwo Marian, Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych. Warszawa: Lexis Nexis, 2013.
 26. Manunta Giovanni, „What is Security?” Security Journal, t. XII (1999): 225-239.
 27. Maslow Abraham, Motywacja i osobowość, tłum. Józef Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
 28. Miller Benjamin, „The Concept of Security: Should it be Redefined?” Journal of Strategic Studies, t. XXIV (2008): 13-42.
 29. Nawacki Maciej, Piotr Starzyński, Prawo karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie. Warszawa: Editions Spotkania, 2015.
 30. Pieprzny Stanisław, „Definiowanie podstawowych pojęć”, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. Ewa Ura, Stanisław Pieprzny. 15-51. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015.
 31. Pieprzny Stanisław, „Prawo jednostki do bezpieczeństwa”, [w:] Problemy współczesnego ustrojodawstwa. Księga jubileuszowa profesora Bronisława Jastrzębskiego, red. Jarosław Dobkowski. 573-585. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007.
 32. Pikulski Stanisław, „Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego”, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, red. Wincenty Bednarek, Stanisław Pikulski. 99-104. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2000.
 33. Plebanek Ewa, Materialne określenie przestępstwa. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 34. Potrzeszcz Jadwiga, „The Concept and Meaning of Legal Security in Criminal Law” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, nr 1 (2018): 301-319.
 35. Potrzeszcz Jadwiga, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 36. Rabiega Agnieszka, Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009.
 37. Ramcharan Bertrand G., Human Rights and Human Security. Leiden-Boston: Brill-Nijhoff, 2002.
 38. Spotowski Andrzej, Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 39. Stańczyk Jerzy, „Współzależność kategorii bezpieczeństwa i zdrowia jako problem teoretyczno-praktyczny”, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce, red. Marian Cieślarczyk Agnieszka Filipek, Andrzej W. Świderski, Joanna Ważniewska. 13-33. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011.
 40. Tarapata Szymon, Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 41. Ura Edward, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 42. Wiśniewski Remigiusz, „Potrzeby ludzkie a bezpieczeństwo”, [w:] Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Daniel Wacinkiewicz. 53-87. Gorzów Wielkopolski: PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, 2014.
 43. Zaborowski Jerzy, „Administracyjnoprawne ujęcie pojęć »bezpieczeństwo publiczne« i »porządek publiczny« (niektóre uwagi w świetle unormowań prawnych) 1983-1984” Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych, nr 41 (1985): 244-262.
 44. Zięba-Załucka Halina, „Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa” Studia Iuridica Lublinensia, nr 22 (2014): 411-428.