Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. przyniosła w Polsce zmianę m.in. w sferze ustawowych przesłanek uzyskiwania tytułu profesora w dziedzinie sztuki. Przesłanki te zostały znacznie ograniczone. Jednak wraz z tą zmianą nie doszło do przyjęcia odpowiadających jej wymagań dokumentacyjnych, ustanawianych obecnie przez organ administracyjny prowadzący postępowania awansowe w tej sprawie (tj. Radę Doskonałości Naukowej). Również większość recenzji sporządzanych aktualnie w tych postępowaniach nie respektuje nowych przepisów, trzymając się starych zasad, które są utrzymywane we wspomnianej regulacji formalnej. Także sądy administracyjne nie są skore do wymuszania na powyższej Radzie dostosowania swojej praktyki do nowego stanu prawnego, a zwłaszcza krytycznej weryfikacji recenzji (w tym pod względem rzetelnego wykonywania umów o ich wykonanie). Sytuacja ta wymaga zatem korekty, a przy tym ze strony samej Rady, jak i recenzentów oraz sądów. Jej dalsze trwanie w istotny sposób blokuje bowiem awanse profesorskie krajowych artystów.

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe, tytuł profesora, sztuka, osiągnięcie artystyczne, dorobek dydaktyczny, recenzja, postępowanie awansowe, Rada Doskonałości Naukowej higher education, professor title, art, artistic achievement, didactic output, review, promotion procedure, Scientific Excellence Council

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Brzeziński Jerzy Marian, „Może warto się wycofać?”, Forum Akademickie, nr 3 (2019): 25-28.
 2. Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, red. Jerzy Woźnicki. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 3. Izdebski Hubert, Jan Michał Zieliński, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 4. Izdebski Hubert, Jan Michał Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 5. Kierznowski Łukasz, Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz. Warszawa: Difin, 2021.
 6. Konstytucja dla Nauki. Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Część 1. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019.
 7. Kwiek Marek, Dominik Antonowicz, Jakub Brdulak, Maria Hulicka, Tomasz Jędrzejewski, Robert Kowalski, Emanuel Kulczycki, Krystian
 8. Szadkowski, Adam Szot, Joanna Wolszczak-Derlacz, Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016.
 9. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, red. Jerzy Woźnicki, Warszawa Wolters Kluwer, 2019.
 10. Pyter Magdalena, Beata Zięba, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 11. Sienuć Magdalena, „Nadanie tytułu naukowego profesora. Kilka refleksji na tle regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” Białostockie Studia Prawnicze, nr 4 (2020): 137-157.
 12. Skąpska Grażyna, „Patologie recenzowania i ich źródła”, [w:] Dylematy postępowania w sprawach awansów naukowych (materiały z Konferencji online). 17-20. Warszawa 2021.
 13. „Socjalny profesor. Rozmowa z prof. Osmanem Achmatowiczem, sekretarzem Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych” Forum Akademickie, nr 5 (2003): 21-23.
 14. Ślebzak Krzysztof, Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, [w:] Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, red. Krzysztof Wojciech Baran. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 15. Tomala Ludwika, „Ustawa 2.0: najważniejsze zapisy” Nauka w Polsce, 21 lipca 2018.
 16. Węgrzyn Grzegorz, „Recenzenci i recenzje: Kryzys recenzowania”, [w:] Meandry kariery naukowej, red. Szczepan Biliński. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016.
 17. Wiktor Jan, „Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych – między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0” E-mentor, nr 1 (2019): 4-10.
 18. Wojtczak Krystyna, „Tytuł profesora w Polsce w latach 1920-1990. Część 1. Warunki przyznawania tytułu profesora w prawie szkół wyższych” Studia Prawa Publicznego, nr 4 (2017): 56-94.
 19. Wojtczak Krystyna, „W sprawie tytułu profesora w projektach założeń Praw szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0)” Studia Prawa Publicznego, nr 4 (2017): 187-201.
 20. Wojtczak Krystyna, „Tytuł profesora w Polsce w latach 1920-1990. Część 2. Warunki nadawania tytułu profesora w prawie o stopniach i tytułach naukowych” Studia Prawa Publicznego, nr 1 (2018): 31-52.
 21. Wojtczak Krystyna, „Tytuł profesora w pierwszych latach przemian ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej” Studia Prawa Publicznego, nr 2 (2020): 9-47.
 22. Zagraniczne systemy szkolnictwa wyższego. Słowacja. Praktyczny przewodni po uznawalności wykształcenia (materiał informacyjny), oprac. Biuro Uznawalności Wykształcenia-Enic-Naric Polska. Warszawa: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 2020.
 23. Zagraniczne systemy szkolnictwa wyższego. Czechy. Praktyczny przewodnik po uznawalności wykształcenia (materiał informacyjny), oprac. Biuro Uznawalności Wykształcenia-Enic-Naric Polska. Warszawa: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 2021.