Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przepisy zawarte w art. 296 k.k. regulują przestępstwa niegospodarności. Regulacja ta sprowadza się do kryminalizacji zachowań polegających na wyrządzeniu osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej szkody majątkowej o znacznych lub wielkich rozmiarach. Istotą niniejszej publikacji jest zdefiniowanie szkody majątkowej, która stanowi skutek omawianego przestępstwa. Jest to szczególnie istotne, gdy weźmie się pod uwagę, iż jest to pojęcie występujące zarówno w prawie cywilnym, jak i prawie karnym, co niesie ze sobą daleko idące konsekwencje, także na gruncie wykładni przepisów prawa.

Słowa kluczowe

szkoda, szkoda majątkowa, prawo karne, przestępstwo niegospodarności damage, property damage, criminal law, the offense of mismanagement

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Mariusz Nawrocki - a:1:{s:5:"pl_PL";s:80:"Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Uniwerystet Szczeciński";}

Absolwent studiów prawniczych (2010 r.) na Wydziale Prawa i Administracji US. W tym samym roku rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Karnego WPiA US. Pod kierunkiem naukowym prof. Łukasza Pohla przygotował pracę doktorską pt. Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym (Podstawowe zagadnienia materialno-prawne), uzyskując na jej podstawie w 2013 r. stopień doktora nauk prawnych. Kontynuował zatrudnienie jako adiunkt, pracując zarówno naukowo, jak i dydaktycznie. Na podstawie wydanej w 2019 r. monografii pt. Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym oraz pozostałego dorobku naukowego, na mocy uchwały Rady Naukowej WPiA US z 26 czerwca 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 1 października 2021 r. zatrudniony jako profesor uczelni w Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie pełni funkcję kierownika Zespołu Badawczego Prawa Karnego Procesowego na WPiA US. Zaangażowany również w pracę organizacyjną uczelni jako: Kierownik Kliniki Prawa WPiA US, Przewodniczący Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów US, członek Zespołu ds. jakości i programów kształcenia na kierunku Prawo, członek Zespołu ds. jakości i programów kształcenia na kierunku Prawo medyczne, członek Zespołu ds. III obszaru ewaluacji jakości działalności naukowej oraz członek Zespołu ds. wsparcia naukowego studentów. Od lat związany z wymiarem sprawiedliwości, początkowo pracując jako asystent sędziego, referendarz sądowy, a obecnie jako sędzia.

Referencje

 1. Cimarno Anna, „Art. 296 k.k. jako karnoprocesowy instrument ochrony podmiotów gospodarczych przed nadużyciami ze strony kadry menadżerskiej”, [w:] Problemy współczesnego prawa karnego, red. Beata T. Bieńkowska, Zbigniew Jędrzejewski. 37-57. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 2. Czub Krzysztof, „Komentarz do art. 361”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak. Warszawa: Wolter Kluwer, 2022.
 3. Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Piotr Kardas, „Komentarz do art. 296”, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. iii, Komentarz do art. 278-363. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 4. Dereń Ewa, Edward Polański, Wielki słownik języka polskiego. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2015.
 5. Domarus Aleksandra, „Skutek przestępny na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania - zagadnienia wybrane” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 3 (2012): 5-41.
 6. Doroszewski Witold, Słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
 7. Drabik Lidia, Elżbieta Sobol, Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PwN, 2007.
 8. Gałązka Małgorzata, „Komentarz do art. 296”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 9. Giezek Jacek, „Komentarz do art. 296”, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. Jacek Giezek. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 10. Golonka Anna, „Szkoda w prawie karnym i jej znaczenie dla odpowiedzialności sprawcy przestępstwa – zagadnienia karnomaterialne”, [w:] Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, red. Iwona Sepioło-Jankowska. 113-135. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 11. Hryniewicz Elżbieta, „Obrót gospodarczy jako znamię czynu zabronionego” Monitor Prawa Handlowego, nr 2 (2012): 13-22.
 12. Hryniewicz-Lach Elżbieta, „Utracone korzyści (lucrum cessans) jako szkoda w prawie karnym” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 12 (2015): 15-21.
 13. Kaczmarek Regina, „Pojęcie szkody w literaturze karnistycznej w porównaniu z cywilnoprawną jej kwalifikacją” Nowe Prawo, nr 11-12 (1982): 59-71.
 14. Kardas Piotr, „Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania” Prokuratura i Prawo, nr 7-8 (1996): 36-55.
 15. Kardas Piotr, „Glosa do uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1995 r., I KZP 22/95” Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1 (1997): 116-123.
 16. Kardas Piotr, „Funkcja i znaczenie pojęć szkody oraz szkody majątkowej w prawie karnym”, [w:] Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga Jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, red. Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara. 61-74. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 17. Kowalska Jolanta, „Szkoda w rozumieniu art. 296 k.k. i kwestia ustalenia jej wysokości” Przegląd Sądowy, nr 9 (2001): 65-76.
 18. Lachowski Jerzy, Tomasz Oczkowski, „Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny” Prokuratura i Prawo, nr 9 (2007): 40-58.
 19. Machnikowski Piotr, „Komentarz do art. 361”, [w:] Zobowiązania. Przepisy ogólne i powiązane przepisy Księgi I KC, t. I, Komentarz, red. Piotr Machnikowski. 1736-1799. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
 20. Michalski Grzegorz, „O rozumieniu pojęcia szkody na gruncie prawa karnego” Prokuratura i Prawo, nr 2 (2020): 53-84.
 21. Mucha Andrzej, „Prokurent jako podmiot przestępstwa niegospodarności (art. 296 § 1 kk)” Prokuratura i Prawo, nr 7-8 (2015): 134-150.
 22. Nawrocki Mariusz, „Definicje legalne w kodeksie karnym” Państwo i Prawo, nr 9 (2017): 89-101.
 23. Nawrocki Mariusz, „Ustalanie zamiaru popełnienia przestępstw umyślnych” Prawo w Działaniu, nr 43 (2020): 56-73.
 24. Nowińska Ewa, Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 25. Oczkowski Tomasz, Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych. Prawnokarne oceny i konsekwencje. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 26. Papierkowski Zdzisław, Dowód poszlakowy w postępowaniu karnem. Studjum procesowo-prawne. Lublin: Drukarnia Techniczna, 1933.
 27. Potulski Jacek, „Komentarz do art. 296”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański. Warszawa: C. H. Beck, 2023.
 28. Raglewski Janusz, „Komentarz do art. 23”, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. Małgorzata Sieradzka, Marian Zdyb. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 29. Sepioło Iwona, Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK. Warszawa: C.H. Beck, 2013.
 30. Skawińska Małgorzata, „Szkoda majątkowa w sprawach o przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k. – rola opinii biegłego” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 106 (2019): 116-129.
 31. Sługocki Leszek, „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 Vi 1995 r. I KZP 22/95” Państwo i Prawo, nr 7 (1996): 103-105.
 32. Szczucki Krzysztof, „Komentarz do art. 46”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1-116, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 33. Szpunar Adam, Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1975.
 34. Zawłocki Robert, „Przestępstwo niegospodarności. Przesłanki i elementy odpowiedzialności karnej z art. 296 k.k.” Monitor Prawniczy, nr 21 (2002): 983-991.
 35. Zawłocki Robert, „Komentarz do art. 296”, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Komentarz do artykułów 222-316, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 36. Zawłocki Robert, „Przestępstwa niegospodarności”, [w:] Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego, t. X, red. Robert Zawłocki. Warszawa: C.H. Beck, 2018.
 37. Zgoliński Igor, „Komentarz do art. 296”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 38. Ziembiński Zygmunt, Logiczne problemy prawoznawstwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1966.
 39. Zientara Anna, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego. Warszawa: Oficyna, 2010.