Treść głównego artykułu

Abstrakt

Podstawową wartością prawa rodzinnego jest dobro dziecka. któremu podporządkowane są wszelkie regulacje w sferze stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi. Wymaga to od rodziców dziecka zgodnego współdziałania przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej, która powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Utożsamiane z władzą rodzicielską obowiązki i prawa przysługujące rodzicom wobec dziecka są takie same, niezależnie od tego, czy pozostają oni w związku małżeńskim czy nie, czy mieszkają razem czy osobno. W przypadku ustania małżeństwa na skutek orzeczenia rozwodu albo rozstania się rodziców pozostających w związku nieformalnym sąd rozstrzyga o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jednym ze sposobów wykonywania władzy rodzicielskiej jest piecza naprzemienna, która umożliwia rodzicom aktywne uczestniczenie w życiu swego dziecka także po orzeczeniu rozwodu bądź rozstaniu się. Warunkiem orzeczenia pieczy naprzemiennej jest jednak wzgląd na dobro dziecka oraz dojrzałość jego rodziców ujmowana w pozytywnej prognozie co do harmonijnej współpracy na rzecz urzeczywistnienia dobra dziecka. Do opracowania tego zagadnienia wykorzystano metody: dogmatyczną właściwą do analizy przepisów prawnych i orzecznictwa sądowego oraz krytyczną analizę literatury przedmiotu w zakresie funkcjonowania instytucji pieczy naprzemiennej.

Słowa kluczowe

władza rodzicielska, porozumienie rodzicielskie, dobro dziecka, piecza naprzemienna parental authority, parental agreement, the best interests of the child, alternate custody

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Andrzejewski Marek, „O roli nauk pomocniczych prawoznawstwa w orzekaniu w sprawach rodzinnych”, [w:] Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, red. Jakub M. Łukasiewicz, Aneta M. Arkuszewska, Anna Kościółek. 80-97. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
 2. Andrzejewski Marek, „Piecza naprzemienna – między formalną dopuszczalnością a merytoryczną zasadnością jej orzekania”, [w:] Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne dylematy psychologiczne i prawne, red. Alicja Czerederecka. 85-117. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2018.
 3. Bądz Wojciech, Prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców.
 4. http:/www.sssrwp.pl/aktualnosci.php?typ=kk&art=293&start=0&irek=34.
 5. Bieszczad Maciej, „Dobro dziecka jako klauzula generalna – ustalenie znaczenia pojęcia dobra dziecka w XXI w.” Monitor Prawniczy, nr 17 (2019): 946-950. doi: 10.32027/MOP.19.17.5
 6. Borysiak Witold, „Komentarz do art. 48”, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz art. 1-86, red. Marek Safjan Leszek Bosek. 1182-1211. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 7. Ciepła Helena, Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 8. Czerederecka Alicja, „Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne n cenzurowanym” Rodzina i Prawo, nr 24 (2013): 17-27.
 9. Czerederecka Alicja, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 10. Długokęcka Paulina, „Dopuszczalność orzekania o pieczy naprzemiennej” Studia Prawnoustrojowe, nr 50 (2020): 81-91.
 11. doi: 10.31648/sp.6032.
 12. Domański Maciej, „Model pieczy naprzemiennej jako rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym (na tle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25.06.2015 r.)” Przegląd Sądowy, nr 7-8 (2017): 53-71.
 13. Gajda Janusz, Kazimierz Pietrzykowski, „Komentarz do art. 58”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Kazimierz Pietrzykowski 497-523. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 14. Gromek Krystyna, „Komentarz do art. 58”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. 556-585. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 15. Haak Henryk, Anna Haak-Trzuskawska, Rozwód i separacja. Komentarz do art. 55-616 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 16. Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w Petycji „Stop alienacji rodzicielskiej”, Opinia zespołu ekspertów Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Warszawa, 26 października 2017.
 17. Justyński Tomasz, „W sprawie tzw. opieki naprzemiennej” Rodzina i Prawo, nr 19 (2011): 5-11.
 18. Kamińska Katarzyna, „Ewolucja władzy rodzicielskiej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji pieczy naprzemiennej (joint physical custody)” Miscellanea Historico-Iuridica, z. 1 (2020): 90-120. doi: 10.15290mhi.2020.19.01.04.
 19. Kędziera Karolina, Małgorzata Stępień, „Piecza naprzemienna w polskim prawie rodzinnym” Palestra, nr 3 (2018): 26-33.
 20. Lenkiewicz Kamila, Czy opieka naprzemienna to dobre rozwiązanie?.
 21. https://zdrowie.wprost.pl/dziecko/rozwoj-dziecka/10233477/czy-opieka-naprzemienna-to-dobre-rozwiazanie.html.
 22. Łukasiewicz Jakub M., „Obowiązek alimentacyjny przy pieczy naprzemiennej” Monitor Prawniczy, nr 7 (2018): 347-352.
 23. Łukasiewicz Jakub M., „Problemy praktyczne związane z instytucją pieczy naprzemiennej” Forum Prawnicze, nr 2 (2018): 53-64.
 24. Milewska Ewa, „Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami” Opinie i Ekspertyzy OE-263, (2017): 1-10.
 25. Niełaczna Maria, „Mediacje rodzinne. Podsumowanie programu poradnictwa prawnego dla mediatorów” Analizy, Raporty, Ekspertyzy, nr 3 (2005): 1-14.
 26. Pawliczak Jakub, „Komentarz do art. 58”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Konrad Osajda. 713-797. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 27. Pawliczak Jakub, „Orzekanie w wyroku rozwodowym o kontaktach z dzieckiem” Przegląd Sądowy, nr 10 (2017): 43-55.
 28. Radwański Zbigniew, Maciej Zieliński, „Normy i przepisy prawa cywilnego”, [w:] System Prawa Prywatnego, t. I, Prawo cywilne – część ogólna, red. Marek Safjan. 309-385. Warszawa: C. H. Beck, 2007.
 29. Rąbek Ewa, Moje dziecko ma dwa adresy. Czy opieka naprzemienna robi mu krzywdę?.
 30. https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,26321833,moje--dziecko-ma-dwa-adresy-korzysci-i-zagrozenia-opieki-naprzemiennej.html.
 31. Stojanowska Wanda, „»Porozumienie« rodziców jako przesłanka pozostawienia im obojgu władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Wybrane zagadnienia” Acta Iuris Stetiensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 6 (2014): 301-312.
 32. Stojanowska Wanda, Rozwód a dobro dziecka. Warszawa: Wydawnictw Prawnicze, 1979.
 33. Stojanowska Wanda, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjologiczno-prawne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2000.
 34. Ziębaczewki Mateusz, Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi w wyroku o rozwód.
 35. https://kancelaria-prawo-rodzinne.com/wladz-rodzicielska--kontakty-dziecmi-rozwod-poznan.