Treść głównego artykułu

Abstrakt

The research issue in this study is the issue of declaring bankruptcy of cooperatives in the light of court decisions. A cooperative is a legal person, therefore it is a separate legal entity from its members (cooperatives). A cooperative, including has bankruptcy capacity. Members are not responsible for the obligations of a cooperative that has become insolvent, although it has a special relationship with them. De lege lata, the declaration of bankruptcy of a cooperative by the bankruptcy court does not mean that its members are obliged to make contributions to cover the deficit of the cooperative. Bankruptcy of cooperatives is not a common phenomenon in practice, and the legal regulation of this phenomenon is currently dispersed. The current legal status is so unclear that it is a breeding ground for divergent views and makes it difficult to conduct “collision-free” bankruptcy proceedings.

Słowa kluczowe

spółdzielnia, upadłość, niewypłacalność cooperative, bankruptcy, insolvency

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamus, Rafał. „Czy syndyk spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może dochodzić od członków kasy uzupełnienia straty bilansowej?”. Doradca Restrukturyzacyjny, nr 3 (2018): 26–35.
 2. Adamus, Rafał. „Istota funduszu stabilizacyjnego w kontekście problemu dopuszczalności zwrotu wpłat na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, nr 2 (2021).
 3. Adamus, Rafał. „Kilka uwag o rozliczaniu przychodów i kosztów z nieruchomości upadłej spółdzielni mieszkaniowej”. Pieniądze i Więź, nr 3
 4. (2019): 31–37.
 5. Adamus, Rafał. „Kompetencja do zarządzania opłatami eksploatacyjnymi w upadłej spółdzielni mieszkaniowej”. Doradca Restrukturyzacyjny, nr 2 (2021).
 6. Adamus, Rafał. „Niedopuszczalność zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej”. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, nr 1 (2021).
 7. Adamus, Rafał. „O zagadnieniu odpowiedzialności członków SKOK w upadłości za stratę bilansową raz jeszcze”. Doradca Restrukturyzacyjny, nr 3 (2019): 30–39.
 8. Adamus, Rafał. „Przesłanki niewypłacalności w Prawie upadłościowym i naprawczym na tle Prawa upadłościowego z 1934 r. i Prawa upadłościowego z 2015 r.” Prawo i Więź, nr 1 (2018): 7–23.
 9. Adamus, Rafał. „Zagadnienie odpowiedzialności za straty bilansowe członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w upadłości”, 23–44. W Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski i Dominik Bierecki. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2019.
 10. Bielski, Piotr. „Podstawy ogłoszenia upadłości spółdzielni w prawie polskim”. Przegląd Prawa Handlowego, nr 2 (2001): 33.
 11. Bieńko, Marcin. „Upadłość spółdzielni obejmująca likwidację jej majątku”. Roczniki Nauk Prawnych, t. 18, nr 1 (2008): 111 i nast.
 12. Breyer, Stefan. „W sprawie reformy postępowania upadłościowego spółdzielni”. Państwo i Prawo, z. 12 (1964): 887.
 13. Gójski, Józef i Leon Marszałek. Spółdzielczość. Zarys rozwoju historycznego, 38. Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS, 1968.
 14. Gurgul, Stanisław. „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej”. Monitor Prawniczy, nr 5 (2004): 20.
 15. Gurgul, Stanisław. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz, 15. Warszawa: C.H. Beck, 2012.
 16. Hrycaj, Anna, Mateusz Wardyn i Paweł Macuga. Problematyka upadłości spółdzielni mieszkaniowych w części dotyczącej składników majątku spółdzielni, które nie wchodzą w skład masy upadłości – art. 63 ust. 1 pkt Prawa upadłościowego w zw. z art. 831 § 1 pkt 10 Kodeksu postępowania cywilnego. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021.
 17. Królikowska, Katarzyna. Postępowanie upadłościowe spółdzielni mieszkaniowych. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021.
 18. Pogonowski, Piotr. „Upadłość spółdzielni – podstawowe problemy prawne”. W Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. Henryk Cioch, Antoni Dębiński i Jacek Chaciński, 99–101. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003.
 19. Styś, Szymon „Z problematyki upadłości spółdzielni”, Nowe Prawo, nr 4–5 (1986): 15.
 20. Zakrzewski, Piotr. „Upadłość spółdzielni”. W System Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze 21, red. Krzysztof Pietrzykowski, 416. Warszawa: C.H. Beck, 2020.
 21. Kwapisz-Krygel, Krystyna. Prawo spółdzielcze. Komentarz, art. 130 pr. spółdz. Warszawa: LEX, 2014.