Treść głównego artykułu

Abstrakt

Na mocy prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie unieważnienia oraz ustalenia treści aktu stanu cywilnego. Artykuł 39 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego przyznaje sądowi, który rozpoznaje sprawę o unieważnienie aktu stanu cywilnego, kompetencję do zdecydowania z własnej inicjatywy o zastąpieniu aktu unieważnianego nowym aktem. Jeżeli sąd skorzysta z tej kompetencji to zobligowany jest jednocześnie ustalić treść nowego aktu na podstawie art. 40 in principio prawa o aktach stanu cywilnego. Nie jest w tym celu konieczne uprzednie uprawomocnienie się postanowienia o unieważnieniu aktu dotychczasowego. Postępowanie o unieważnienie aktu, który jest dotknięty uchybianymi, lecz stwierdza rzeczywiste zdarzenie (tj. urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon), nie powinno zakończyć się bez skonstruowana nowego aktu dla tego zdarzenia.

Słowa kluczowe

akt stanu cywilnego, ustalenie treści aktu stanu cywilnego, unieważnienie aktu stanu cywilnego, postępowanie cywilne, postępowanie nieprocesowe civil status record, determination of a content of a civil status record, invalidation of a civil status record, civil procedure, non-contentious proceedings

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Czajkowska Alicja, Elżbieta Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism. Warszawa: Lexis Nexis, 2011.
 2. Gondorek Kazimierz, Antonina Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1991.
 3. Język polski. Współczesny słownik języka polskiego. A-N (t. 1), red. Bogusław Dunaj.Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt Polska, 2007.
 4. Kartasiński Paweł Tomasz, „Sporządzenie nowego aktu urodzenia dla dziecka,w przypadku obalenia domniemania jego pochodzenia od męża matki. Uwagi na tle art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego” Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, nr 1 (2016): 65-86.
 5. Kodeks rodziny i opiekuńczy. Komentarz. red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 6. Kotowicz Bartosz, Angelika Kurzawa, Bartłomiej Opaliński, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 7. Litwin Józef, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze: 1961.
 8. Nowy słownik języka polskiego, red. Elżbieta Sobol. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 9. Pawliczak Jakub, „Dane przesłaniające – nieustalenie ojcostwa” Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, nr 1 (2020): 39-62.
 10. Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, red. Alicja Czajkowska. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 11. Wojewoda Michał, „Czynności rejestracyjne kierownika uSc w przypadku nawiązania lub rozwiązania stosunku przysposobienia” Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, nr 1 (2018): 53-70.