Treść głównego artykułu

Abstrakt

The author aims to find the optimal method of regulating the contract of carriage in domestic law. The author considers the method of independent (single) regulation of this contract, including the implementation into national law of solutions arising from international conventions regulating the contract of carriage in particular branches of transport, the method of regulation by reference to convention law, and the method of incorporation into internal law of provisions taken from international conventions. Having considered the problems resulting from the assumed degree of integration of national
regulations with the solutions stemming from international law, as well as the unifying or branch character of the regulation, the author argues in favor of adopting a unified regulation, included in the Civil Code, which appropriately
formulated references to international conventions should accompany.

Słowa kluczowe

contract of carriage, method of regulation, reference to international law, incorporation contract of carriage, method of regulation, reference to international law, incorporation

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Ambrożuk Dorota, „Wielowarstwowość regulacji prawnej; uwagi na tle unormowania umowy przewozu w prawie krajowym” O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, ed. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Zbigniew Kuniewicz, Beata Kanarek. 211-22. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 2. Ambrożuk Dorota, Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Krzysztof Wesołowski, Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 3. Ambrożuk Dorota, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski, Międzynarodowe konwencje przewozowe. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
 4. Ambrożuk Dorota, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski, Umowa przewozu osób. Kraków-Legionowo: edu-Libri, 2018.
 5. Ambrożuk Dorota, Ustalenie odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 6. Braś Władysław, „Unifikacja prawa przewozowego jednym z warunków stworzenia jednolitego systemu transportowego” Przegląd Komunikacyjny, no. 6 (1969):201-207.
 7. Czepelak Marcin, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 8. Dąbrowski Daniel, „Luki w konwencjach przewozowych”, [in:] Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, ed. Adam Olejniczak, Tomasz Sójka. 89-99. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018.
 9. Dąbrowski Daniel, „Potrzeba zmian w krajowym prawie przewozowym”, [in:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, ed. Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak. 70-81. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014.
 10. Dąbrowski Daniel, „Przewóz multimodalny w świetle unimodalnych konwencji przewozowych” Przegląd Prawa Handlowego, no. 11 (2015): 30-36.
 11. Dragun Maria, Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1984.
 12. Gebauer Martin, „Uniform Law, General Principles and Autonomous Interpretation” Uniform Law Review, no. 4 (2000): 683-704.
 13. Górski Władysław, „Kształtowanie się nowego prawa przewozowego” Studia Iuridica Maritima, no. 3 (1991): 31-42.
 14. Górski Władysław, Prawo transportowe. Szczecin-Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1998.
 15. Górski Władysław, Umowa przewozu, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1983.
 16. Hedetoft Anders, Henrik Frandsen, Peter Holm Jensen, Transport Law in Denmark. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 17. Herber Rolf, „The New German Transport Legislation” European Transport Law, no. 5 (1998): 591-606.
 18. Kępiński Marian, Michał Seweryński, Adam Zieliński. „Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym” Przegląd Legislacyjny, no. 1 (2006): 95-104.
 19. Kolarski Albin, „Z dyskusji nad projektem ustawy Prawo przewozowe” Problemy Ekonomiki Transportu, no. 4 (1984): 5-13.
 20. Legros Cécile, Valérie BaillyHascoët, Frédéric Letacq, Gaelle Bonjour, Transport Law in France. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012.
 21. Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, vol. Vii. München: C. H. Beck, 2009.
 22. Radwańsk, Zbigniew, „Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 1 (2007): 5-16.
 23. Reinhard Yves, Izabelle Bon-Garcin, Maurice Bernadet, Droit des transports. Paris: Dalloz, 2010.
 24. Rusak Marian, Krzysztof Wesołowski, Elżbieta Załoga. Uwarunkowania wdrożenia w Polsce postanowień Konwencji budapesztańskiej w sprawie przewozu ładunków w żegludze śródlądowej. Szczecin 2003 (unpublished).
 25. Sośniak Mieczysław, „Nowe polskie prawo przewozowe (Próba wstępnej oceny niektórych rozwiązań ustawowych)” Problemy Prawa Przewozowego, no. 9 (1987): 7-27.
 26. System prawa prywatnego, vol. I, Prawo cywilne – część ogólna, ed. Marek Safjan. Warszawa: C. H. Beck, 2007.
 27. System prawa prywatnego, vol. I, Prawo cywilne – część ogólna, ed. Marek Safjan. Warszawa: C. H. Beck, 2007.
 28. Tiberg Hugo, Johan Schelin, Transport Law in Sweden. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2012.
 29. Wesołowski Krzysztof, „Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej”, [in:] Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, ed. Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak. 399-412. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014.
 30. Wesołowski Krzysztof, Daniel Dąbrowski, „Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych” Problemy Transportu i Logistyki, no. 1 (2017): 273-283.
 31. Wesołowski Krzysztof, Dorota Ambrożuk, „Interpretacja postanowień konwencji międzynarodowych zawierających normy o charakterze cywilnoprawnym” Lingwistyka Stosowana, no. 4 (2017): 165-176.
 32. Wesołowski Krzysztof, The Commentary by the Judgement of the Polish Supreme Court of 22 November 2007, iii csk 150/07, leX/el.2010.
 33. Wesołowski, Krzysztof. „Wybrane problemy stosowania konwencji międzynarodowych zawierających ujednolicone normy prawa prywatnego materialnego”, [in:] O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, ed. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Zbigniew Kuniewicz, Beata Kanarek. 199-210. Warszawa: C. H. Beck, 2021.