Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejsze opracowanie koncentruje się na przedstawieniu argumentacji przemawiającej za dopuszczalnością uznania prawa do strajku powszechnego na gruncie obowiązującego ustawodawstwa. Istotą publikacji jest przedstawienie przedmiotowej problematyki w relacji do Konstytucji, prawa o sporach zbiorowych, a przede wszystkim w odniesieniu do określonych rodzajów strajków i ograniczeń prawa do strajku. Strajk powszechny można uznać za  praktyczną konieczność przy obecnych stosunkach gospodarczych, ale też i formę ochrony interesów w sektorze publicznym, i jako taki podlegający ochronie konstytucyjnej. Nowe regulacje prawne powinny ten fakt uwzględnić a przynajmniej nie ograniczać dotychczasowych prawnych form realizacji strajku powszechnego.

Słowa kluczowe

strajk, ograniczenie prawa do strajku, strajk polityczny, strajk solidarnościowy, strajk generalny strike, right to strike limitations, political strike, solidarity strike, general strike

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Baran Krzysztof, Daniel Książek, Strajk. Zbiorowe Prawo Pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
  2. Korus Paweł, „Strajk nielegalny” Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, nr 1 (1997/1998): 145-173.
  3. Lewandowski Henryk, „Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz”, [w:] Prawo pracy. red. Zbigniew Salwa. 158-177. Warszawa: Wolters Kluwer, 2001.
  4. Masewicz Walery, Strajk. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
  5. Sokolewicz Wojciech, Krzysztof Wojtyczek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. ii, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
  6. Żołyński Janusz, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism. Warszawa: Wolter Kluwer, 2012.