DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi43

Opublikowane: 31 grudnia 2022

Słowo na otwarcie konferencji Spółdzielnie w orzecznictwie sądów i trybunałów w Polsce oraz Unii Europejskiej

11-17 Jerzy Jankowski
87

Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

18-34 Krzysztof Pietrzykowski
130

Spółdzielnie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

35-59 Jakub Stelina
82

Status prawny spółdzielni mieszkaniowej i jej członków w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

60-69 Tomasz Bąkowski
242

Wybrane zagadnienia francuskiego prawa spółdzielczego na tle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego (Cour de Cassation)

70-87 Mariola Lemonnier
70

Ogłoszenie upadłości spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego

88-99 Rafał Adamus
92

Udzielanie absolutorium członkom organów spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego

100-107 Dominika Wajda
82

Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

108-139 Anna Zbiegień-Turzańska
106

Charakter odpowiedzialności osób działających w interesie spółdzielni przed rejestracją

140-148 Dominik Bierecki
82

Problematyka spółdzielni funkcjonujących w obszarze wsi i rolnictwa w orzecznictwie Sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

140-164 Aneta Suchoń
75

Udział pełnomocnika w walnym zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich spółdzielni – analiza głównych wątków problemowych z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego

149-172 Paweł Popardowski
141

Problematyka członkostwa w kasach oszczędnościowo-kredytowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 2019–2022

173-186 Jacek Skoczek
96

Rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu ram prawnych działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych

187-198 Joanna Mędrzecka
71