Treść głównego artykułu

Abstrakt

Art. 45 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera ogólny nakaz stosowania przez lekarza tylko tych produktów leczniczych, które zostały dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie jednak w ust. 3 przewiduje wyjątek pozwalający lekarzowi na ordynowanie, w uzasadnionych przypadkach, leków dopuszczonych do obrotu w innych państwach. Na tle brzmienia powyższego przepisu może powstawać wątpliwość, czy stanowi on samodzielną podstawę stosowania na terenie RP leku dopuszczonego tylko w innym kraju, czy też jest on jedynie uzupełnieniem znacznie bardziej szczegółowych regulacji dotyczących importu leków, zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne. W artykule podjęto zatem próbę ustalenia wzajemnej relacji pomiędzy przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty a przepisami Prawa farmaceutycznego, dotyczących stosowania na terenie RP leków, które nie zostały dopuszczone do obrotu w Polsce.

Słowa kluczowe

prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze, procedura narodowa, dopuszczenie do obrotu pharmaceutical law, medicinal products, national procedure, authorisation of medicinal products

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Faron Mateusz, „Dwie ścieżki dostępu, czyli wczesny dostęp do leków” Menadżer Zdrowia, nr 4-5 (2017): 88-90.
 2. Harlem Brundtland Gro, „The Globalization of Health” Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. 4 (2003): 7-12.
 3. Kondrat Mariusz, Wojciech Masełbas, Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, Waldemar Zieliński, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, red. Mariusz Kondrat. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 4. Kopeć Marcin, Elżbieta Buczek, Łukasz Caban, Łukasz Dziamski, Wojciec Grecki, Agata Plichta, Lidia Retkowska-Mika, Monika Urbańska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, red. Marcin Kopeć, wyd. 1. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 5. Krekora Magdalena, Joanna Adamczyk, Małgorzata Czerwińska, Prawo farmaceutyczne. Meritum, wyd. 1. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 6. Lewandowska Bożena „Przywilej terapeutyczny – doświadczenia polskie i niemieckie” Prawo i Medycyna, 1 (2018): 71-92.
 7. Łuczak-Noworolnik Lucyna, „Problematyka prawna identyfikacji produktów leczniczych”, Medyczna Wokanda, 10 (2018): 111-120.
 8. doi: 10.32055mw.2018.10.10.
 9. Nowak Justyna „Przepisy prawa farmaceutycznego jako przykład niedoskonałości transpozycji dyrektyw unijnych i uwagi de lege ferenda” Prawo i Medycyna, 1 (2018): 54-70.
 10. Ogiegło Leszek, Beata Cygan, Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska, Gabriela Rączka, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, wyd. 2, Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 11. Olszewski Wojciech, Rafał Dybka, Zofia Ignatowicz, Krystyna Miłowska, Bożena Nowak-Chrząszczyk, Paulina Sosin-Ziarkiewicz, Marlena Żarnecka, Piotr Zięcik, Prawo farmaceutyczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 12. Organizacja systemu ochrony zdrowia. System Prawa Medycznego, t. III, red. Dobrochna Bach-Golecka, Rafał Stankiewicz. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 13. Ożóg Marcin, System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 14. Serafin Anna, „»Compassionate use«. Programy humanitarnego stosowania leków” Aptekarz Polski, nr 143/121e (2018): 38-42.
 15. Stankiewicz Rafał, Michał Jabłoński, Krzysztof Kumala, Mateusz Mądry, Tomasz Niedziński, Jacek Piecha, Marcin Pieklak, Instytucje rynku farmaceutycznego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 16. Suławko-Karetko Agnieszka, Rejestracja produktów leczniczych. Warszawa: C. H. Beck, 2010.
 17. Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy. Warszawa: C. H. Beck, 2003.
 18. Wąsik Damian, Tomasz Kuczur, Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 19. Wołoszyn-Cichocka Agnieszka, Grzegorz Lubeńczuk, „Działalność lecznicza – pojęcie oraz formy i zasady wykonywania” Studia Iuridica Lublinensia, 23 (2014): 65-87.
 20. Zielińska Eleonora, Elżbieta Barcikowska-Szydło, Mirosława Kapko, Katarzyna Majcher, Witold Preiss, Krzysztof Sakowski, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Komentarz, wyd. 2. Warszawa: C. H. Beck, 2014.