Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ustawą z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadzono art. 3855 k.c., na mocy którego  przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 k.c., stosuje się do przedsiębiorców indywidualnych. Tym samym rozszerzono gwarancję ochrony interesów uczestników rynku poprzez uznawanie niektórych z postanowień umownych kształtujących treść stosunków prawnych zarówno w obrocie konsumenckim, jak i gospodarczym za niedozwolone. Zabieg ten ma szczególne znaczenie dla umów bankowych, ponieważ od 1.01.2021 r. wszyscy kontrahenci banku, którzy nie zajmują się zawodowo świadczeniem usług bankowych, powinni być uznawani za „słabszą” stronę stosunku prawnego, tak ekonomicznie, jak również pod względem doświadczenia i posiadanej wiedzy. W konsekwencji tego na banki nałożono dodatkowe obowiązki (informacyjne, formalne, gwarancyjne) wobec „przedsiębiorców-konsumentów”, które muszą być spełnione, aby doszło do skutecznego nawiązania wiążącego stosunku zobowiązaniowego.

Słowa kluczowe

konsument, przedsiębiorca, klauzule abuzywne, rozszerzona ochrona prawna, umowy bankowe, nierówność consumer, entrepreneur, abusive clauses, extended legal protection, banking contracts, inequality

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Aleksandra Nadolska - WSAiB w Gdyni

doktor nauk prawnych

80-174 Gdańsk

ul. Morelowa 17/6

Referencje

  1. Dziurda Marcin, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, red. J. Gudowski. 782-804. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
  2. Gil Jakub, Marcin Szlaszyński, „Konsumencka ochrona prawna przedsiębiorców – analiza zmian legislacyjnych z perspektywy działalności banków” Monitor Prawa Bankowego, nr 3 (2020): 64-77.
  3. Kalus Stanisława, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas. 98-101. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
  4. Księżak Paweł, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
  5. Łętowska Ewa, Europejskie prawo umów konsumenckich. Warszawa: C. H. Beck, 2004.
  6. Nowakowski Michał, Przedsiębiorcy jak konsumenci? Jak nowelizacja ustawy w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych zmieni podejście do umów o produkty bankowe, LEX/el. 2020.
  7. Pyrzyńska Agnieszka, „Wzorzec umowy jako źródło zastrzeżenia odsetek w stosunkach bankowych” Prawo bankowe, (2008): 20-23.
  8. Radwański Zbigniew, Adam Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
  9. Wiak Joanna, „Rozszerzenie ochrony konsumenckiej w kodeksie cywilnym” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 5 (2020): 33-38. DOI: 10.33226/0137-5490.2020.5.4.