Treść głównego artykułu

Abstrakt

Z analizy przepisów Traktatu oraz wytycznych wydanych przez UE odnoszących się do pomocy publicznej wynika wprost jakie rodzaje działalności oraz jakie formy pomocy mają szanse pozyskać akceptację Komisji Europejskiej, w przypadku podjętych przez państwa członkowskie starań o zapobieganie i niwelowanie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Wytyczne te wskazują jak najefektywniej wykorzystać środki publiczne i jak przygotować wniosek notyfikacyjny, aby skrócić postępowanie (albo całkowicie go uniknąć) w sprawie uznania planowanej przez Państwo Członkowskie pomocy za dozwoloną, względnie dopuszczalną. Artykuł przedstawia podstawowe możliwości zastosowania pomocy, w tym w oparciu o założenia Wytycznych wydanych przez KE w marcu 2020 r. i zalety poszczególnych rozwiązań. Artykuł prezentuje te rozwiązania, które znalazły odzwierciedlenie w przepisach tzw. tarcz antykryzysowych wydanych przez polskiego prawodawcę.


Abstract:  the analysis of EU law and guidelines refering to state aid shows directly which forms of aid and what kind of economic activities may count on Commissions’ acceptance when used by the Member States preventing and/or reducing the scale of damages caused by the COVID-19 pandemia. The  EC Communication points out how the public financial resources should be effectively disposed of; and how to prepare the application of state aid planned by the Member State in order to shorten the notification procedure. The article discribes main assumptions of the EC guidelines towards the COVID-19 state aid and to what extent they have been used by the Polish legislator in the so called „anti-crises shield”. 

Słowa kluczowe

pomoc publiczna, COVID -19 state aid, COVID-19

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Dobaczewska Anna, Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej Unii Europejskiej. Warszawa: Difin, 2014.
  2. Dragoi Andreea-Emanuela, „Supporting the EU Economy through State Aid during COVID-19 Crisis. A Comparative Approach”, Global Economic Observer, vol. 8 (2020): 11-18.
  3. Dudzik Sławomir, „Wymóg selektywności środka pomocowego w prawie Unii Europejskiej: Wprowadzenie i wyrok TS z 8.11.2001 w sprawie C-143/99 Adria Wien Pipeline GmbH, Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten” Europejski Przegląd Sądowy, nr 4 4(2016): 42-48.
  4. Kurcz Bartłomiej, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz do art. 107, red. Kowalik-Bańczyk Krystyna. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, LEX/el.
  5. Łukasz Grzejdziak, „Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jako przesłanka stosowania art. 107 ust. 1 TFUE. Kierunki rozwoju orzecznictwa”, [w:] Państwo a przedsiębiorca – aktualne wyzwania. 288-297. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019.
  6. Nicolaides Phedon, „Application of Article 107(2)(b) TFEU to Covid-19 Measures: State Aid to Make Good the Damage Caused by an Exceptional Occurrence” Journal of European Competition Law & Practice, nr 5-6 (2020). https://doi.org/10.1093/jeclap/lpaa026.
  7. Säcker Franz Jürgen, Montag Frank, European State Aid Law. A Commentary. C.H. Beck, 2016.
  8. Truksa Monika, Machalski Łukasz, „Przesłanki uznania przysporzenia ze środków publicznych za pomoc państwa” Studia Prawnicze i Administracyjne, nr 1 (2010): 153-164.