Treść głównego artykułu

Abstrakt

Prezentowane opracowanie dotyczy problematyki związanej z instytucją policyjnego zatrzymania sprawcy przemocy w rodzinie, o którym mowa w art. 15a ustawy o Policji po jego nowelizacji w 2020 r. Autor analizuje strukturę i charakter przesłanki merytorycznej uzasadniającej dokonanie policyjnej czynności faktycznej polegającej na krótkotrwałym pozbawieniu wolności sprawcy przemocy w rodzinie w celu izolacji od ofiar tej przemocy. Kolejno badaniu zostały poddane dowodowe elementy tej przesłanki jak fakt przemocy w rodzinie oraz stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzkiego oraz dowodowy charakter kwestionariusza  szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania.


 


 

Słowa kluczowe

przemoc, przemoc rodzina, rodzina zagrożenia dla życia lub zdrowia, zagrożenia dla życia lub zdrowia zatrzymanie, zatrzymanie policja violance, violance family, family threat to human life or health, threat to human life or health arrest, arrest police, police

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bosek Leszek, Opinia na temat legislacyjnej spójności oraz zgodności zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk 2776).
 2. Buczma Sławomir, Piotr Gensikowski, Rafał Kierzynka, Wiesław Kozielewicz, Grzegorz Krysztofiuk, Maciej Nawacki, Hubert Skwarczyński,
 3. Konrad Wytrykowski, Kodeks postępowania karnego, t. I–II, Komentarz. Warszawa: C H. Beck, 2020.
 4. Chorążewicz Dorota, Tomasz Snarski, „Brak odmienności płci a wspólne pożycie. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15”, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3 (2016): 82-92.
 5. Cora Łukasz, „O pojęciu pozaprocesowego zatrzymania osoby” Państwo i Prawo, nr 3 (2008): 72-82.
 6. Czebotar Łukasz, Adam Łyżwa, Aneta Michałek, Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Mirosław Tokarski, Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer 2015.
 7. Daniluk Paweł, „Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r.., I KZP 20/15” Palestra, nr 1-2 (2017): 156-161.
 8. Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna, Postępowanie karne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 9. Grzegorczyk Tomasz, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Kraków: Zakamycze, 2003.
 10. Grzegorczyk Tomasz, Tylman Janusz, Polskie postępowanie karne. Warszawa: LexisNexis Polska, 2014.
 11. Hofmański Piotr, Ewa Sadzik, Kazimierz Zgryzek, Kodeks postępowania karnego Komentarz do art. 1-296, t. I. Legalis.
 12. Janicz Małgorzata, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Skowron, Katarzyna Dudka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 244, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020, Lex.
 13. Kędzierski Jacek, „Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 г., I KZP 20/15” Palestra, nr 1-2 (2017): 162-169.
 14. Koper Radosław, Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek, Proces karny. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 15. Kotowski Wojciech, Ustawa o Policji. Komentarz, wyd. 4, Lex/el. 2021.
 16. Kruszyński Piotr, Katarzyna Wlaźlak, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na tle porównawczym” Prokuratura i Prawo, nr 5 (2017): 37-55.
 17. Marek Andrzej, Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5. Warszawa: C. H. Beck 2010.
 18. Nowak Julia, „Karne prawo – zakres pojęcia »osoba pozostająca we wspólnym pożyciu« zawartego w art. 115 § 11 kodeksu karnego. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15” OSP, nr 4 (2017): 3-14.
 19. Pikulski Stanisław, Krystyna Szczechowicz, Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywatelskich. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004.
 20. Popiel Mateusz, Tokarska Magdalena, „Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15” Palestra, nr 1-2 (2017): 170-173.
 21. Skowron Andrzej, „Pojęcie »wspólnego pożycia”« w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15”, LEX/el. 2016.
 22. Spurek Sylwia, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 23. Stefański Ryszard A., „Środek zapobiegawczy nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego wspólnie z pokrzywdzonym” WPP, nr 3 (2010): 77-89.
 24. Stefański Ryszard A., „Zatrzymanie sprawcy przemocy w rodzinie” WPP, nr 4 (2010): 50-60.
 25. Stefański Ryszard A., Środek karny nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, Prokuratura i Prawo, nr 2 (2011): 5-21.
 26. Stefański Ryszard, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego, t. II, Komentarz do art. 167-296. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 27. Witkowska Krystyna, „Gwarancje zatrzymanego” Prokuratura i Prawo, nr 9 (2011): 80-99.
 28. Woźniewski Krzysztof, Prawo karne procesowe. Zarys instytucji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005.
 29. Zych Tytmoteusz, „Karne prawo – zakres pojęcia »osoba pozostająca we wspólnym pożyciu« zawartego w art. 115 § 11 k.k. Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15” OSP, nr 12 (2017): 172-181.