Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem tego artykułu jest ukazanie wpływu metody fenomenologicznej, zaprezentowanej w Apriorycznych podstawach prawa cywilnego (1913) przez Adolfa Reinacha, wybitnego ucznia Edmunda Husserla i niemieckiego fenomenologa oraz prawnika, na koncepcję ontologii społecznej Czesława Znamierowskiego, przedstawiciela filozofii prawa i socjologii, zaprezentowaną w artykule O przedmiocie i fakcie społecznym (1921) – poprzez wskazanie podobieństw, jak i różnic między koncepcjami obu autorów. Próba aplikacji podstawowych narzędzi i założeń fenomenologii do konstrukcji nowej nauki, jaką miała być ontologia społeczna, potwierdza, w moim przekonaniu, możliwość zastosowania metody fenomenologicznej w filozofii prawa.

Słowa kluczowe

ontologia społeczna, aprioryczne podstawy prawa, ontologia prawa, społeczność, przedmiot społeczny, fakt społeczny, akt społeczny social ontology, apriori foundations of the law, the ontology of law, society in the generic sense, social object, social fact, social act

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Czepita Stanisław, Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1988.
 2. Judycki Stanisław, Personalistyczny teizm i pojęcie osoby, 2011.
 3. https://www.kul.pl/files/57/wydzial/judycki/judycki_Personalistyczny_teizm_i_pojecie_osoby.pdf.
 4. Lorini Giuseppe, „Ontologia społeczna Czesława Znamierowskiego” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4 (2010): 21-30.
 5. Lorini Giuseppe, Wojciech Żełaniec, „Czesław Znamierowski’s Social Ontology and Its Phenomenological Roots”, [w:] The Phenomenological Approach to Social Reality. History, Concepts, Problems, red. Alessandro Salice, Hans Bernhard Schmid. 75-89. Switzerland: Springer International Publishing, 2016.
 6. Reinach Adolf, „O fenomenologii”, przeł. W. Żełaniec, Fenomenologia, nr 3 (2005): 117-131.
 7. Reinach Adolf, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego. Kraków: Wydawnictwo Aureus, 2009.
 8. Smolak Marek, Czesław Znamierowski. W poszukiwaniu sprawnego państwa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.
 9. Ziembiński Zygmunt, „Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego” Etyka, t. IX (1971): 91-112.
 10. https://doi.org/10.14394/etyka.251.
 11. Znamierowski Czesław, „O przedmiocie i fakcie społecznym” Przegląd Filozoficzny, nr 24 (1921): 1-33.