Treść głównego artykułu

Abstrakt

Podział pomiędzy władczymi i pozawładczymi działaniami administracji jest widoczny we wszystkich współczesnych opracowaniach traktujących o problematyce aktywności administracji, w tym publikacji „Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie” pod redakcją naukową Małgorzaty Stahl, „Przewodnik po prawie administracyjnym” pod redakcją naukową Wojciecha Jakimowicza, choć podkreśla historyczność tego podziału i przeplatanie się przedmiotowych działań administracji, „Prawo administracyjne” pod redakcją Zygmunta Niewiadomskiego, czy „Władztwo administracyjne jako istotna cecha definicyjna administracji publicznej” Leszka Bieleckiego w „O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje”. Pomimo tego, do dnia dzisiejszego nie wypracowano konsensusu w zakresie zdefiniowania obydwu zbiorów działalności organów. Wskazuje się jednak na pewne ich cechy charakterystyczne, których wstępowanie lub ich brak, miałoby wiązać się z zakwalifikowaniem danej aktywności administracji jako imperium lub gestia. Podkreślić jednak należy, iż owe cechy w opracowaniach autorów bywają nietożsame, z uwagi na podkreślaną płynność owych cech, niekiedy ich przenikanie się i zmienność, w zależności od stanu faktycznego i prawnego. W niniejszej publikacji przybliżono stanowiska doktryny będące próbą zdefiniowania pojęć władczych i pozawładczych działań administracji. Podjęto także próbę ich analizy pod kątem działań Komisji Nadzoru Finansowego wobec sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi wobec kas przede wszystkim działania licencyjno-autoryzacyjne, działania o charakterze analitycznym, działania inspekcyjne i regulacyjno-ostrożnościowe.


Autorka poddaje w wątpliwość istotność występowania stronie Komisji Nadzoru Finansowego działań o charakterze niewładczym w klasycznym ich rozumieniu, pomimo ich formalnego istnienia, nie tylko z uwagi na samą treść regulacji określających kompetencję Komisji Nadzoru Finansowego, ale również faktyczny sposób ich wykonywania.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Boć Jan, Tadeusz Kuta, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 2. Borkowski Janusz, „Określenie administracji i prawa administracyjnego”, [w:] System prawa administracyjnego. Tom I. 55. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977.
 3. Chróścielewski Wojciech, Akt administracyjny generalny. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994.
 4. Cudak Arkadiusz, Kontrola sądowa czynności władczych Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w stosunku do komorników sądowych. Sopot: Currenda, 2017.
 5. Federczyk Wojciech, Władczy charakter administracji publicznej jako przeszkoda w mediacji z jej udziałem. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013.
 6. Fedorowicz Magdalena, Nadzorcze soft law nowej generacji w sektorze bankowym w świetle art. 133 ust. 1a ustawy Prawo bankowe. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017.
 7. Filipek Józef, Stosunek administracyjnoprawny. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 8. Góral Lesław, Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, 2013.
 9. Grykiel Jarosław, Czynność prawna a skutki prawne. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2008.
 10. Grykiel Jarosław, Zbigniew Radwański, Czynności prawne jednostronne, umowy i uchwały. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2019.
 11. Herbert Andrzej, Szymon Pawłowski, Piotr Zakrzewski, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.
 12. Jagielski Jacek, „Z problematyki organów administracyjnych”, [w:] Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa profesora Bronisława Jastrzębskiego. 98-130. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007.
 13. Jaroszyński Krzysztof, Marek Wierzbowski, System prawa administracyjnego, t. VI. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
 14. Jaworski Władysław Leopold, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Instytut wydawniczy „Bibljoteka Polska”, 1924.
 15. Jurkowska-Zeidler Anna, „Prawo rynku finansowego”, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego. 92-126, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018.
 16. Jurkowska-Zeidler Anna, „Rynek finansowy”, [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć. 394-401. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.
 17. Jurkowska-Zeidler Anna, Wykład prawa rynku finansowego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.
 18. Kasznica Stanisław, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze. Poznań: „Księgarnia Akademicka”, 1946.
 19. Koleśnik Jan, Pożądany kształt rekomendacji nadzoru finansowego dla spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
 20. Lemańska Joanna, „Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna”, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka. 421-427, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 21. Łaszczyca Grzegorz, System prawa administracyjnego procesowego. Zagadnienia ogólne. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 22. Małecka Elżbieta, „Niewładcze formy działania Prezesa UKE ze szczególnym uwzględnieniem działalności edukacyjno-informacyjnej” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, z. 94 (2016): 99-107. DOI:10.15584/znurprawo.2016.19.6.
 23. Maśniak Dorota, „Rekomendacje i wytyczne KNF: dialog nadzorowany, czyli ‚miękkie prawo” z twardym skutkiem” Prawo Asekuracyjne, nr 2 (2015): 3-14.
 24. Nadolska Aleksandra, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 25. Nieborak Tomasz, Soft lex, sed lex? O nowych formach regulacji rynku finansowego Unii Europejskiej. Poznań: Instytut Zachodni, 2017.
 26. Nieborak Tomasz, Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
 27. Ogiegło Leszek, Wstęp do rozważań nad problematyką jednostronnych czynności prawnych w prawie zobowiązań. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991.
 28. Olszak Marcin, Bankowe normy ostrożnościowe. Białystok: Wydawnictwo Temida, 2011.
 29. Pabian Sebastian, Wajda Paweł, Natura prawna i skutki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kierowanych do zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Warszawa: Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej, 2015.
 30. Pierzchała Ewa, „Akt administracyjny”, [w:] Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna. 193-204, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.
 31. Radziewicz Piotr, Administracyjnoprawne pojęcie władztwa publicznego. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2006.
 32. Ruczkowski Piotr, „Postacie i funkcje administracji”, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego. 30-31. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 33. Rutkowska-Tomaszewska Edyta, Normy ostrożnościowe wydawane w formie uchwał Komisji Nadzoru Finansowego wobec banków w świetle Konstytucji RP. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
 34. Skuczyński Paweł, Soft law w perspektywie teorii prawa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
 35. Srokosz Witold, Instytucje parabankowe w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011.
 36. Stahl Małgorzata, Zasady w prawie administracyjnym – zagadnienia ogólne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017.
 37. Starościak Jerzy, Prawo administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
 38. Wierzbowski Marek, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.
 39. Wiktorowska Aleksandra, Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji. Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
 40. Wojtczak-Samoraj Dorota, Soft law i mechanizmy nielegislacyjne jako instrumenty integracji rynku usług bankowych Unii Europejskiej. Radzymin: Instytut Szkoleń Prawa Bankowego 2012.
 41. Wrzosek Stanisław, Administracja władcza i administracja świadcząca. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008.
 42. Wyszyńska Marta, Zagadnienie swobody jednostronnych czynności prawnych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2007.
 43. Zawadzka Patrycja, Modele nadzoru rynku finansowego. Aspekty prawne. Warszawa: CeDeWu, 2017.
 44. Ziemski Krystian, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2005.
 45. Ziemski Krystian, Podział form prawnych działania administracji na działania władcze i nie władcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013.