Treść głównego artykułu

Abstrakt

W ramach niniejszego artykułu analizie poddano potencjalne skutki abuzywności klauzul zmiennego oprocentowania w umowach kredytowych oraz argumenty przedstawione na ich poparcie.


Zagadnienia poruszone w artykule dotyczą w szczególności charakteru prawnego klauzul zmiennego oprocentowania oraz przesłanek ich prawidłowej konstrukcji. Artykuł uwzględnia również kwestie związane z dopuszczalnością utrzymania umowy kredytu w mocy w sytuacji, gdy zawiera ona nieuczciwe kryteria zmiennego oprocentowania, a także możliwości i sposobu ewentualnego uzupełnienia treści takiej umowy w sytuacji, w której klauzula zmiennego oprocentowania musiałaby zostać z niej wyeliminowana.

Słowa kluczowe

oprocentowania, abuzywność, umowa kredytu, nieważność floating interest-rate clause, loans, credit loans, unfair contractual clause, invalidity

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bajor Barbara, [w:] Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, red. Barbara Bajor, Lechosław Kociucki, Jędrzej M. Kondek, Katarzyna Królikowsk. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020. Lex.
 2. https://sip-1lex-1pl-1ze0y2uk900ee.hansolo.bg.ug.edu.pl/#/commentary/587830937/628377/bajor-barbara-i-in-prawo-bankowe-komentarz-do-przepisow-cywilnoprawnych?cm=URELATIONS.
 3. Bednarek Małgorzata, „Skutki prawne wadliwego sformułowania klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie kredytowej” Studia Prawa Prywatnego, nr 2 (2017): 51-75.
 4. Czabański Jacek, „Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r. (II CSK 768/14)” Palestra, nr 1-2 (2016): 182–188.
 5. Czech Tomasz, „Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r. (II CSK 768/14)” Monitor Prawa Bankowego, nr 6 (2016): 56–65.
 6. Czech Tomasz, „Konsekwencje wadliwości klauzuli dotyczącej zmiennej stopy oprocentowania w umowach bankowych” Monitor Prawa Bankowego, nr 12 (2012): 41-56.
 7. Janiak Andrzej, „Bankowe umowy kredytowe. Część I – umowa kredytu bankowego” Prawo Bankowe, nr 4 (2002): 53 i nast.
 8. Karasek-Wojciechowicz Iwona, „Wpływ niedozwolonego charakteru klauzul zmiany oprocentowania lub kursu waluty na związanie stron umową kredytu”, [w:] Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, red. Marcin Romanowski. 275-293. Warszawa: C. H. Beck, 2017. Legalis.
 9. Kurosz Krzysztof, „Nieważność umowy kredytu na skutek wadliwego określenia warunków zmiany oprocentowania” Przegląd Prawa Handlowego, nr 1 (2017): 17-25.
 10. https://sip-1lex-1pl-1ze0y2uk900ee.hansolo. bg.ug.edu.pl/#/publication/151304062/kurosz-krzysztof-niewaznosc-umowy-kredytu-na-skutek-wadliwego-okreslenia-warunkow--zmiany...?keyword=kurosz&cm=STOP.
 11. Lemkowski Marcin, Odsetki cywilnoprawne. Warszawa: Wolter Kluwer, 2007.
 12. https://sip-1lex-1pl-1ze0y2uk900ee.hansolo.bg.ug.edu.pl/#/monograph/369162084/200797?keyword=lemkowski&tocHit=1&cm=SREST.
 13. Miklaszewicz Przemysław, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA, Zobowiązania. Część ogólna, Konrad Osajda. Warszawa: C. H. Beck, 2017. Legalis.
 14. Molis Janusz, [w:] Prawo bankowe. Komentarz, t. I -II, red. Fryderyk Zoll. Kraków: Wolters Kluwer, 2005. Lex.
 15. https://sip-1lex-1pl-1ze0y2uk900ee.hansolo.bg.ug.edu.pl/#/commentary/587236470/33910/zoll-fryderykred-prawo-bankowe-komentarz-tom-i-i-ii?cm=URELATIONS.
 16. Ofiarski Zbigniew, [w:] Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013. Lex.
 17. https://sip-1lex-1pl 1ze0y2uk900ee.hansolo.bg.ug.edu.pl/#/commentary/587344453/141893/ofiarski-zbigniew-prawo-bankowe-
 18. komentarz?cm=URELATIONS.
 19. Olejniczak Adam, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 2, red. Andrzej Kidyba. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014. Lex.
 20. https://sip-1lex-1pl-1ze0y2uza036f.hansolo.bg.ug.edu.pl/#/commentary/587264115/167836/kidyba-andrzej-red-kodeks-cywilny-komentarz-tom-iii-zobowiazania-czesc-ogolna-wyd--ii?cm=URELATIONS.
 21. Paxford Beata, [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Warszawa: C.H. Beck, 2013. Legalis.
 22. Romanowski Michał, [w:] Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału
 23. Sprawiedliwości UE, red. Marcin Romanowski. 7-84. Warszawa: C. H. Beck, 2017. Legalis.
 24. Ruchała Piotr; Rafał Sikorski, [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz. Art. 353–626, red. Maciej Gutowski. Warszawa: C. H. Beck, 2019. Legalis.
 25. Sikorski Grzegorz, Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2015. Legalis.
 26. Tollik Ryszard, „Czy w świetle art. 385(3) pkt 20 kodeksu cywilnego w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 2 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22,
 27. poz. 271) zastrzeżenie zmiennej stopy oprocentowania kredytu jest niedozwoloną klauzulą umowną?” Prawo Bankowe, nr 7-8 (2000): 149-152.
 28. Tracz Grzegorz, „Umowa kredytu. Uwagi de lege lata i de lege ferenda” Transformacje Prawa Prywatnego, nr 3-4 (2007): 137-162.
 29. Wiśniewski Tadeusz, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, wyd. 2, red. Jacek Gudowski. Warszawa: Wolters
 30. Kluwer 2018.
 31. Lex. https://sip-1lex-1pl-1ze0y2uza036f.hansolo.bg.ug.edu.pl/#/commentary/587754653/552093/gudowski-jacek-red-kodeks-cywilny-komentarz-tom-iii-zobowiazania-czesc-ogolna-wyd-ii?cm=URELATIONS.