Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor przedstawia unormowania dotyczące elektroenergetyki w II Rzeczypospolitej, w szczególności te związane z dostępem do energii, rozwojem infrastruktury energetycznej, stosunkami między przedsiębiorcą energetycznym a odbiorcą (regulacja rynku, taryfy), a także kwestie związane z racjonalnością użytkowania energii. Celem autora nie było jedynie odwzorowanie treści norm prawnych ale także motywacji prawodawcy i celów w sferze gospodarczej i społecznej, jakie miały spełnić uchwalane i wydawane akty prawne.


 

Słowa kluczowe

Ustawa elektryczna, elektryfikacja, prawo energetyczne, II Rzeczpospolita, prawodawstwo Województwa Śląskiego, historia elektroenergetyki w Polsce Electricity Act, electrification, energy law, the Second Polish Republic, legislation of the Silesian Voivodeship, history of the electricity industry in Poland

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bryce, Robert. Siła energii. Elektryczność bogactwem narodów, przeł. Bartosz Sałbut. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 2. Domagała Michał, „Urząd Elektryfikacyjny. Struktura organizacyjna i zadania” Białostockie Studia Prawnicze, z. 18 (2015): 77-85.
 3. Gąsiorski Aleksander, „Elektryczne oświetlenie Częstochowy w latach 1887-1927 (prąd stały)” Przegląd Elektrotechniczny, nr 4 (2015): 153-158.
 4. Jakubiak Marek, „Wkład elektryków polskich w rozwój drugiej Rzeczpospolitej” Energetyka, nr 8 (2009): 487-491
 5. Kania Waldemar, Energetyka krakowska 1905-2005. Kraków: Trans-Krak Firma Wydawnicza, 2005.
 6. Łukasiewicz Juliusz, „Początki nowoczesnego systemu energetycznego na ziemiach polskich” Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 1 (1974): 29-44.
 7. Nowacki Tomasz R., „Budowa obiektów energetyki jądrowej. Nowe instytucje w procesie inwestycyjnym”, [w:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, red. Anna Walaszek-Pyzioł. 195-217. Kraków: AT Wydawnictwo, 2012.
 8. Olszewski Henryk, „Podejście historyczne w prawoznawstwie”, [w:] Metody badania prawa, red. Adam Łopatka. 11-27. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.
 9. Pilżys Stanisłąw, „Początki polskiej elektroenergetyki na przykładzie elektrowni w Wilnie oraz Białymstoku” Społeczeństwo i Ekonomia, nr 2 (2016): 20-33.
 10. Piłatowicz Józef, „Integracja elektroenergetyki w latach 1918-1939” Dzieje Najnowsze, nr 4 (1978): 81-101.
 11. Siwicki Kazimierz, „Elektryfikacja Polski 1918-1928” Przegląd Techniczny, nr 4-5 (1929): 161-164.
 12. Sokolnicki Gabriel, „Ustawa o popieraniu elektryfikacji” Przegląd Elektrotechniczny, nr 3 (1934): 45-48.
 13. Soliński Jan, Lidia Gawlik, „Rys historyczny, rozwój i stan obecny światowego i polskiego sektora energii” Energetyka, nr 3-4 (2012): 142-149.
 14. Trammer Jerzy, „Ustawa elektryczna w świetle krytyki” Przegląd Notarjalny, nr 1-2 (1925): 51-83 (również jako publikacja zwarta – Kraków: Nakładem Przeglądu Notarjalnego 1925).
 15. Żarnowski Janusz, Polska 1918 – 1939. Praca-technika-społeczeństwo. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999.