Treść głównego artykułu

Abstrakt

Współpraca w zakresie ochrony zdrowia od wielu lat odgrywa istotną rolę w stosunkach między państwami i budzi ich duże zainteresowanie, jak też wielu różnych instytucji międzynarodowych. Ważne miejsce w tym zakresie ma także dwustronna współpraca państw, a w szczególności państw sąsiadujących ze sobą. Niniejszy artykuł, w którym dokonano analizy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi traktatów o przyjaźni i współpracy, a więc umów mających szczególną rolę w stosunkach traktatowych państw, udziela odpowiedzi na pytanie badawcze, czy we wspomnianych traktatach znalazły się postanowienia odnoszące się do współpracy w zakresie ochrony zdrowia, a zatem, czy ten rodzaj współpracy stanowi przejaw wspólnego zainteresowania państw, a jeśli tak, to czy nadano mu odpowiednią rangę i gwarancje w jego realizacji.

Słowa kluczowe

ochrona zdrowia, traktaty o przyjaźni i współpracy, traktaty polityczne, stosunki traktatowe Polski, polska praktyka traktatowa, stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi health protection, treaties on friendship and cooperation, political treaties, Poland’s relations under treaties, Polish treaty practice, Poland’s relations with neighbouring countries under treaties

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Akt dobrosąsiedzki. 30 lat traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, red. Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz. Wrocław-Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021.
 2. Banaszkiewicz Adam, „Traktaty i najważniejsze umowy międzynarodowe zawarte przez Polskę z Republiką Litewską w latach 1991-2011” Wschodnioznawstwo, t. VII (2013): 77-99.
 3. Banaszkiewicz Adam, „Umowy międzynarodowe jako środek osiągnięcia celów w polityce zagranicznej”, [w:] Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, red. Marian S. Wolański. 13-38. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2004.
 4. Banaszkiewicz Adam, Umowy międzynarodowe zawarte przez Polskę z państwami europejskimi w latach 1989-2000 jako środek realizacji polskiej polityki zagranicznej. Łódź: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2007.
 5. Baranowski Piotr, Kardaś Jarosław, Pohl Artur, Spychała-Kij Maria, „Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla nauki o stosunkach międzynarodowych”, [w:] Unitarny i multilateralny wymiar polityk zdrowotnych państw w warunkach globalnej pandemii SARS-CoV-2, red. Piotr Baranowski, Jarosław Kardaś, Artur Pohl. 1-22. Poznań: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2021. https://wnpid.amu.edu.pl/badania/badania-nad-covid-19/polityki-zdrowotne-w-dobie-pandemii-covid-19; https://wnpid.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0028/217486/3.-Baranowski,-Kardas,-Pohl,-Spychala-Kij,-Pandemia-COVID-19-jako-wyzwanie-dla-nauki-o-stosunkach-miedzynarodowych.pdf.
 6. Barcik Jacek, Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 7. Barcz Jan, „Podstawy polityczne i prawne stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami”, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1991, red. Barbara Wizimirska. 60-68. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993.
 8. Barcz Jan, „Polska – Niemcy. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” Państwo i Prawo, nr 9 (1991): 26-33.
 9. Brodowski Leon, „Stosunki z Litwą”, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1995, red. Barbara Wizimirska. 115-118. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995.
 10. Cieślik Mirosław, „Stosunki polsko-ukraińskie”, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, red. Barbara Wizimirska. 135-144. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994.
 11. Habowski Mirosław, „Stosunki Białorusi z Polską”, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. Ireneusz Topolski. 233-253. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 12. Kamiński Tomasz, Karol Karski, „O umowach międzynarodowych niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej raz jeszcze” Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, nr 5 (2007): 82-109. http://doi.org/10.26106/078n-tw48.
 13. Karski Karol, Tomasz Kamiński, „Effective Application of the Rule on Fundamental Change of Circumstances to Treaties Contravening the 1997 Polish Constitution” International Community Law Review, No. 1 (2015): 68-94. http://doi.org/10.1163/18719732-12341295.
 14. Palmowski Marek, „Stosunki polsko-białoruskie”, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, red. Barbara Wizimirska. 145-150. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994.
 15. „Pomożemy walczyć z rakiem” Gazeta Lubuska, 24 maja (2013): 10.
 16. Popiuk-Rysińska Irena, „Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony zdrowia”, [w:] Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, red. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz. 9-33. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
 17. Przyborowska-Klimczak Anna, Wojciech Staszewski, Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów. Lublin: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, 1998.
 18. Socha Elżbieta, „Przedsięwzięcia Światowej Organizacji Zdrowia w zwalczaniu chorób endemicznych” Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, t. LV (2003): 199-214.
 19. Surmacz Beata, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 20. Szafarz Renata, „Stosunki traktatowe Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa jakość w latach 1989-2000” Studia Prawnicze, nr 2 (2003): 6-50.
 21. Ślusarczyk Bogdan, „Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2012 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego” Studia Administracyjne, nr 8 (2016): 5-18. http://doi.org/10.18276/sa.2016.8-01.
 22. Tabaszewski Robert, Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
 23. Zajączkowski Wojciech, „Stosunki polsko-rosyjskie”, [w:] Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1992, red. Barbara Wizimirska. 187-193. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994.
 24. Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych, red. Stanisław Hubert, t. II, Organizacje wyspecjalizowane ONZ, cz. 1, oprac. Jan Kolasa, Halina Okularczyk, Bolesław Paździor, Karol Wolfke. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1966.