Treść głównego artykułu

Abstrakt

Dopuszczalność podważania decyzji organów administracji publicznej przez sądy w postępowaniu wieczystoksięgowym budzi spór w poglądach doktryny oraz orzecznictwa.  Spór  dotyczący jaki ma charakter decyzja o przekształceniu prawa. Czy sąd w postepowaniu cywilnym jest uprawniony do podważenia decyzji ostatecznej wydanej przez organ administracji publicznej, czy sąd w postępowaniu cywilnym może oddalić wniosek o wpis prawa własności w księdze wieczystej na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kolejną kwestią, którą autor niniejszej publikacji rozważa w artykule są uprawnienia prokuratury do wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Czy prokurator może żądać stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej przez organ administracji publicznej. Czy ustawa o zmianie ustawy- kodeks postępowania administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1491) zmieniła możliwość stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 k.p.a. Na samym końcu publikacji  autor skupił się na opisaniu procedury dotyczącej uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Słowa kluczowe

wpis prawa własności, postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej, decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, decyzja administracyjna, księga wieczysta, prawomocność decyzji administracyjnej entry of ownership, proceedings to agree on the content of the land and mortgage register, decision to transform the right of perpetual usufruct into the right of ownership, administrative decision, land and mortage register, validity of the administrative decision

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Adamiak Barbara, Janusz Borkowski, Kodeks Postepowania Administracyjnego, Komentarz. wyd. 17. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
  2. Ciepła Hanna, „Podstawa wpisu do księgi wieczystej i jego znaczenie” Przegląd Sądowy, nr 11-12 (1998): 59-76.
  3. Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, wyd. 7, red. Roman Hauser, Marek Wierzbowski. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
  4. Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, red. Jerzy Pisuliński. Warszawa, Lexis Nexis, 2014.
  5. Łosiński Zbigniew, „Istota przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” Rejent, nr 12 (2001): 143.
  6. Sanakiewicz Łukasz, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
  7. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz, red. Marek Fras, Marek Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.