Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zaprezentowano sposób pojmowania praw człowieka, ich związek z prawem pracy oraz aksjologiczne umocowanie prawnopracowniczych rozwiązań legislacyjnych w ideologii praw człowieka. Następnie, w drodze analizy obowiązujących przepisów prawa, wskazano konkretne przykłady norm, których celem jest ochrona podstawowych praw jednostki, takich jak prawo do wypoczynku, ochrony życia rodzinnego, czy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przeprowadzone badania ukazały doniosłą w tym zakresie rolę prawa pracy, którego jednym z głównych celów jest zagwarantowanie efektywnej realizacji praw człowieka pracującego i jego rodziny. Artykuł uzupełniają uwagi krytyczne skierowane w stronę ustawodawcy, który nie kieruje się konsekwentnie logiką ochrony praw człowieka wobec innych niż pracownicy wykonawców pracy, mimo iż mają one charakter uniwersalny i powszechny.

Słowa kluczowe

prawo pracy, prawa człowieka labor law, human rights

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Banaszak Bogusław, Prawa jednostki i systemy ich ochrony. Wrocław: Kolonia, 1995.
 2. Bigaj Andrzej, „Charakter prawny urlopu wypoczynkowego”, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. Andrzej Świątkowski (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2012).
 3. Boruta Irena, „Godność człowieka – kategorią prawa pracy” Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 8 (2001): 3-9.
 4. Ciepielewski Jerzy, Irena Kostrowicka, Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1971.
 5. Ćwiertniak Bolesław, „Pojęcie i systematyka prawa pracy”. [w:] System Prawa Pracy, t. I, Część ogólna, red. Krzysztof W. Baran. 25-95. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 6. Daszyńska-Golińska Zofia, Podstawy teoretyczne polityki społecznej w zarysie. Warszawa: nakł. Sekcji Wydawniczej Tow. Bratniej Pomocy Studentów W.W. P., 1932.
 7. Dołęga Zofia, Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.
 8. Evans Archibald, „Work and leisure 1919-1969” International Labour Review, nr 1 (1969): 35-99.
 9. Florek Ludwik, „Indywidualne a zbiorowe prawo pracy – związki i podziały”, [w:] Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, red. Ludwik Florek. 13-22. Warszawa: Wolters Kluwer, 2000.
 10. Florek Ludwik, „Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy”, [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. Grzegorz Goździewicz. 41-52. Warszawa, Wolters Kluwer, 2010.
 11. Florek Ludwik, Tadeusz Zieliński. Prawo pracy. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 12. Gasińska Maria, „Socjalne zobowiązania pracodawców w tradycji i współczesności ustroju pracy” Biuletyn IGS, nr 1-4 (1997): 7-34.
 13. Grzebyk Piotr, „Ochrona odpoczynku niedzielnego”, [w:] Czas pracy, red. Ludwik Florek. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 14. Jończyk Jan, Prawo pracy. Warszawa: PWN, 1992.
 15. Kąkol Kazimierz, Akcja socjalna w Polsce. Łódź: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950.
 16. Kobieta i praca, red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc. Warszawa: DiG, 2000.
 17. Kolasiński Krzysztof, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2001.
 18. Korniłowicz Kazimierz, Akcja społeczno-kulturalna w górnictwie angielskiem wraz z dodatkiem o analogicznej akcji w Czechosłowacji i o Śląskim Funduszu Wolnych Kuksów. Warszawa: s.n. 1929.
 19. Kotarbiński Tadeusz, Traktat o dobrej robocie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 20. Krzywoń Adam, Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 21. Lang Wiesław, Jerzy Wróblewski, Sylwester Zawadzki, Teoria państwa i prawa. Warszawa: PWN, 1986.
 22. Legięć Jarosław, Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, 2012.
 23. Liszcz Teresa, „Praca nie jest towarem” Annales UMCS, nr 2 (2015): 115-127.
 24. Ludera-Ruszel Agata, „Samozatrudnienie ekonomicznie zależne a konstytucyjna zasada ochrony pracy” Roczniki Nauk Prawnych KUL, nr 1 (2017): 43-61.
 25. Maciejewski Marek, „Początki koncepcji oraz regulacji praw i wolności człowieka do czasów oświecenia”, [w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, red. Andrzej Bator, Mariusz Jabłoński, Marek Maciejewski, Krzysztof Wójtowicz. 9-21. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013.
 26. The Making of Labour Law in Europe. A comparative Study of Nine Countries up to 1945, red. Bob Hepple, London-New York: Hart Publishing, 1986.
 27. Mantoux Paul, Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, przeł. Wacław Fajans. Warszawa: PWN, 1957.
 28. Marks Karl, Friedrich Engels, Dzieła zebrane, t. XXiii, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968.
 29. Matyjas-Łysakowska Paulina, „Funkcja ochronna zbiorowego prawa pracy” Monitor Prawa Pracy, nr 1 (2018).
 30. https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/funkcja-ochronna-zbiorowego-prawa-pracy/.
 31. Mrozek Jacek Janusz, „Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela” Civitas et Lex, nr 1 (2014): 41-47.
 32. Mumford Lewis, Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, przeł. Ewa Danecka. Warszawa: PWN, 1966.
 33. Musiała Anna, „Kim jest: „pracownik” w ujęciu przepisów Konstytucji?” Monitor Prawa Pracy, nr 4 (2017): 173-177.
 34. Musiała Anna, Prawo podmiotowe w prawie pracy – a względem „kogo”? Spór o prawny charakter prawa pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022.
 35. Nowak Monika, Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
 36. Peno Michał, „O prawie, polityce, biurokracji i wartościach”, [w:] Dynamika zmian w prawie, red. Mariusz Nawrocki, Mikołaj Rylski, Warszawa: Difin, 2017.
 37. Piechowiak Marek, „Konstytucja wobec wykluczenia społecznego”, [w:] Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, red. Zdzisław Kędzia, Antoni Rost. 125-145. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009.
 38. Pisaczyk Łukasz, Ryzyko pracodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 39. Przybyłka Arkadiusz, „Przywileje związane z pracą w górnictwie – dawniej i dziś” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 78 (2011): 169-179.
 40. Pszczółkowski Tadeusz, Praca człowieka. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966.
 41. Puś Wiesław, Stefan Pytlas, Dzieje Łódzkich Zakładów Bawełnianych im. Obrońców Pokoju „Uniontex” w latach 1827-1977. Warszawa-Łódź: PWN, 1979.
 42. Ricardo David, Zasady ekonomji politycznej i podatkowania, przeł. Melania Bornstein-Łychowska, Kraków: Gebethner i Wolff, 1929.
 43. Rummel-Syska Zofia, „Rola stosunków międzyludzkich w realizowaniu celów humanizacji pracy”, [w:] Socjologia w zakładzie pracy, red. Stanisław Widerszpil. Warszawa: CRZZ, 1973.
 44. Rusiński Władysław, Zarys historii gospodarczej powszechnej: czasy nowożytne i najnowsze (1500-1939). Warszawa: Książka i Wiedza, 1970.
 45. Rylski Mikołaj, „Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu – rozważania na tle art. 120 kP. Część I” Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 9 (2015): 2-11.
 46. Rylski Mikołaj, „Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu – rozważania na tle art. 120 kP. Część II” Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 10 (2015): 2-12.
 47. Sanetra Walerian, „Prawnokonstytucyjne uwarunkowania zakładowego dialogu partnerów społecznych”, [w:] Zakładowy dialog społeczny, red. Jakub Stelina. 19-35. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 48. Skąpski Michał, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.
 49. Sobczyk Arkadiusz, „Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości”, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. Michał Skąpski, Krzysztof Ślebzak. 31-59. Poznań: Ars boni et aequi, 2014.
 50. Sobczyk Arkadiusz, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 51. Strzeszewski Czesław, Praca ludzka: zagadnienie społeczno-moralne. Lublin: TN KUL, 1978.
 52. Szubert Wacław, Zarys prawa pracy. Warszawa: PWN, 1972.
 53. Świątkowski Andrzej, Marcin Wujczyk, „Bezpieczeństwo prawne i socjalne pracowników jako uniwersalna aksjologiczna podstawa współczesnego prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Wybrane zagadnienia”, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. Michał Skąpski, Krzysztof Ślebzak. 163-174. Poznań: Ars boni et aequi, 2014.
 54. Trevelyan George Macaulay, Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii, przeł. Adam Klimowicz. Warszawa: PiW, 1961.
 55. Wasilewska Katarzyna, Samotność młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2010.
 56. Wasilewska-Ostrowska Katarzyna, „Młodzież wobec samotności w świetle badań porównawczych” Kultura i Wychowanie, nr 8 (2014): 131-144.
 57. Wiącek Aleksandra, Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy. Lublin: UMCS, 2015.
 58. Wiącek Marcin, „Wolność zgromadzeń i zrzeszania się”, [w:] Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek, Prawa Człowieka. 261-276. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 59. Wróblewski Jerzy, Zasady tworzenia prawa. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1979.
 60. Wyka Teresa, „Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda” Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVii (2007): 331-344.
 61. Wyka Teresa, „Przedmiot, przesłanki oraz charakter odpowiedzialności pracodawcy w sferze BHP”, [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński. 350-365. Warszawa: Difin, 2011.
 62. Ziembiński Zygmunt, „Teoria prawa a polityka i zasady legislacji” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4 (1994): 5-11.
 63. Ziembiński Zygmunt, Wstęp do aksjologii dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1960.
 64. Żołyński Janusz, „Ochrona praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową w świetle ustawy o związkach zawodowych. Aspekt aksjologiczno-filozoficzno-prakseologiczny” Roczniki Administracji i Prawa – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, nr 21 (2021): 471-492.