Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem glosy jest ustosunkowanie się do stanowiska SN wyrażonego w wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r., V CNP 22/17, a tym samym udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy „w sytuacji gdy powierzchnia mieszkania osoby uprawnionej do alimentacji wykracza dalece ponad to, co niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb mieszkaniowych jednej osoby, oczekiwanie jego sprzedaży nie narusza reguły, zgodnie z którą co do zasady nie można wymagać od uprawnionego, by wyzbywał się domu lub lokalu mieszkalnego, który służy do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb mieszkaniowych”? Analiza glosowanego orzeczenia prowadzi do udzielenia pozytywnej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, a tym samym do aprobaty stanowiska SN wyrażonego w opisywanym wyroku. W glosie przytoczono argumenty przemawiające za trafnością tezy sformułowanej przez SN.

Słowa kluczowe

alimentacja, zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb mieszkaniowych, mieszkanie zbytkowne, niedostatek family law, satisfying justified housing needs, luxury apartment, scarcity

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Budna Elżbieta, „Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci” Nowe Prawo, nr 7-9 (1990). LEX.
  2. Haak Henryk, Haak-Trzuskawska Anna, Obowiązek alimentacyjny. Komentarz do art. 128–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
  3. Ignatowicz Jerzy, Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Warszawa: PWN, 1987.
  4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Kazimierz Piasecki. Warszawa: Lexis Nexis, 2006.
  5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas. Warszawa: Wolters Kluwer 2021, LEX.
  6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. wyd. 7, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, Warszawa 2021.
  7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. wyd. 9, red. Maciej Domański, Maciej. Słyk. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
  8. System prawa rodzinnego i opiekuńczego. Część 1, red. Józef Piątowski. Ossolineum 1985.
  9. Winiarz Jan, Prawo rodzinne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1987.