Treść głównego artykułu

Abstrakt

Opracowanie dotyczy określenia statusu Status Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej w porządku prawnym Unii Europejskiej. Konwencja ta została zawarta przed powstaniem Wspólnot Europejskich, lecz jej znaczenie dla rynku wewnętrznego jest duże. Unia nie jest jednak nią związana wprost, lecz tylko niektórymi jej postanowieniami za pośrednictwem Porozumienia TRIPS. Niemniej jej status może także nie zależeć od tego Porozumienia, lecz wynikać z bezpośrednnich powiązań, jakie Unia stwarza w akatach prawa pochodnego i umowach miedzynarodowych, jakie zawiera z państwami trzecimi. Zarazem oznacza to wszystko, że Konwencja paryska nie może być, poza wyjątkowymi sytuacjami, powoływana bezpośrednio przed sądami unijnymi i państw członkowskich. Jej rola jest wieksza w przypadku nadawania wykładni przepisom unijnym.

Słowa kluczowe

Konwencja paryska, własność przemysłowa, kompetencje Unii Europejskiej, skutek bezpośredni, bezpośrednia powoływalność, umowy międzynarodowe Paris Convention, industrial property, EU powers, direct effect, direct invocability, international agreements

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Correa Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. Oxford: OUP, 2007.
 2. Eeckhout Piet, EU External Relations Law. Oxford: OUP, 2011.
 3. European Union Treaties. A Commentary, red. Rudolf Geiger, Daniel-Erasmus Khan, Markus Kotzur. München: C. H. Beck, Hart. 2015.
 4. International Law as Law of the European Union, red. Enzo Cannizzaro, Paolo Palchetti, Ramses A. Wessel. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff, 2012.
 5. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, red. Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak. Toruń: TNOiK, 2009.
 6. Mik Cezary, Państwo i prawo wobec procesów internacjonalizacji, integracji i globalizacji, t. I, Wpływ internacjonalizacji i integracji na klasyczny paradygmat państwa i prawa. Toruń: TNOiK, 2021.
 7. Mixed Agreements Reviseted. The EU and Its Member States in the World, red. Christophe Hillion, Panos Koutrakos. Oxford-Portland: Hart, 2010.
 8. Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska, red. Artur Nowak-Far. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 9. Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.
 10. System prawa prywatnego, t. XIVA, red. Ryszard Skubisz, Prawo własności przemysłowej. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 11. The European Union in International Organisations and Global Governance. Recent Developments, red. Christine Kaddous. Oxford-Portland: Hart, 2015.
 12. The European Union in the World. Essays in Honour of Marc Maresceau, red. Inge Govaere, Erwan Lannon, Peter Van Elsuwege, Stanislas Adam. Boston-Leiden: Martinus Nijhoff, 2014.
 13. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, red. Andrzej Wróbel, tom III (art. 223-358), red. Dagmara Kornobis-Romanowska, Justyna Łacny. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.
 14. Union européenne et droit international. En l’honneur de Patrick Dailler, dir. Myriam Benlolo-Carabot, Ulaş Candaş, Eglantine Cujo. Paris : Éditions A. Pédone, 2012.
 15. Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej, red. Cezary Mik, Łukasz Kułaga. Toruń: TNOiK, 2010.