Treść głównego artykułu

Abstrakt

Reforma emerytalna lat 1998-1999 doprowadziła do powstania nowych rodzajów działalności związanych z zapewnieniem zabezpieczenia emerytalnego i nowych instytucji finansowych działających w tej sferze, co spowodowało konieczność zapewnia odpowiedniego nadzoru państwa. Pierwotnie w 1998 r. powstał wyspecjalizowany organ nadzoru emerytalnego, w 2002 r. nadzór ten powierzono organowi ponadsektorowemu, a od 2006 r. nadzór emerytalny sprawuje zintegrowany organ nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór emerytalny ma charakter specyficzny i wykazuje on istotne odrębności w stosunku nadzoru nad pozostałymi segmentami rynku finansowego.

Słowa kluczowe

nadzór, rynek finansowy, fundusze emerytalne, oszczędności emerytalne, reforma emerytalna, Komisja Nadzoru Finansowego supervision, financial market, pension funds, pension savings, pension reform, Polish Financial Supervisory Authority

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce. Warszawa: Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Zabezpieczenia Społecznego, 1997.
 2. Hajos-Iwańska Agnieszka, „»Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych« – krok w kierunku budowy zunifikowanych zasad corporate governance sektora finansowego czy zbędne superfluum?”, [w:] Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, red. Wojciech Rogowski. 283-294. Kraków-Warszawa: Oficyna Allerhanda, 2015.
 3. Karpiuk Mirosław, „Organisation of the National System of Cybersecurity: Selected Issues” Studia Iuridica Lublinensia, nr 2 (2021): 233-244.
 4. Karpiuk Mirosław, „Recognizing an Entity as an Operator of Essential Services and Providing Cybersecurity at the National Level” Prawo i Więź, nr 4 (2022): 166-179.
 5. Kolek Antoni, Oskar Sobolewski, Polski system emerytalny. Prawne uwarunkowania trzech filarów. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 6. Komisja Nadzoru Finansowego, Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w powszechnych towarzystwach emerytalnych.
 7. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Wytyczne_IT_TFI_39999.pdf.
 8. Kostrubiec Jarosław, „Komentarz do art. 41”, [w:] Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec. 207- 209. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, 2022.
 9. Nowicki Daniel, Kapitałowy system emerytalny po zmianach – wybrane zagadnienia prawne. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2014.
 10. Ofiarski Zbigniew, „Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego”, [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. Anna Jurkowska-Zeidler, Marcin Olszak. 137-160. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 11. Olszak Marcin, „Wydawanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych dotyczących sektora ubezpieczeniowego jako przykład zintegrowanego podejścia do wykonywania nadzoru nad rynkiem finansowym”, [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, red. Anna Jurkowska-Zeidler, Marcin Olszak. 161-175. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 12. Orenstein Mitchell A., Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, przeł. Michał Jasiński. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013.
 13. Oręziak Leokadia oFe, Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Warszawa: Książka i Prasa, 2014.
 14. Pelc Paweł, „Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi”, Prawo Przedsiębiorcy, nr 6 (1999): 24- 28.
 15. Pelc Paweł, „Klasyfikacja kapitałowych programów emerytalnych a polska reforma emerytalna” Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 2 (2004): 188-194.
 16. Pelc Paweł, „O wypłacie świadczeń z kapitałowej części obowiązkowego systemu emerytalnego w Polsce” Forum Dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, z. 4 (2005): 101-109.
 17. Pelc Paweł, „Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce”, [w:] Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makroostrożnościowy. Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe, red. Wojciech Rogowski. 103-126. Kraków-Warszawa: Oficyna Allerhanda, 2014.
 18. Pelc Paweł, „Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi”, [w:] Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski, Dominik Bierecki. 233-262. Sopot: Spółdzielczy Instytut Naukowy, 2019.
 19. Pelc Paweł, „»Komunikat chmurowy« Komisji Nadzoru Finansowego” Cybersecuirty and Law, nr 2 (2020): 183-197.
 20. Pelc Paweł, „Otwarty fundusz emerytalny w polskim systemie prawnym” Cybersecurity and Law, nr 1 (2022): 153-170.
 21. Pelc Paweł, „The Polish Financial Supervision Authority in the Polish administrative system” Cybersecurity and Law, nr 2 (2022): 95-104.
 22. Śliwa-Wajda Magdalena, „Komentarz do art. 131”, [w:] Prawo bankowe. Komentarz. red. Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka. 972-980. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 23. Torończak Michał, „Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym” Monitor Prawniczy, nr 10 (2019): 535-542.