Treść głównego artykułu

Abstrakt

Śmierć dziecka poczętego może być następstwem czynów zabronionych, których celem nie jest nielegalne przerwanie ciąży, ale które skutek taki powodują. Chodzi o przestępstwa zarówno umyślne, jak i nieumyślne. Co do pierwszych z nich jest tak, że ochrona dzieci nienarodzonych jest niepełna a co do drugich nie ma jej wcale. Celem niniejszego artykuły jest namysł nad tym zagadnieniem przy wskazaniu obszarów, w których niedostatki te są szczególnie widoczne. Artykuł ma charakter oryginalny, choć opiera się na dotychczasowym dorobku doktryny prawa karnego w przedmiotowym zakresie. Ma on istotną wartość poznawczą zarówno dla dogmatyki, jak i praktyki prawa.

Słowa kluczowe

dziecko poczęte, przerwanie ciąży, ochrona, przestępstwo conceived child, termination of pregnancy, protection, crime

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Daszkiewicz Krystyna, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2000.
 2. Filar Marian, Lekarskie prawo karne. Kraków: Zakamycze, 2000.
 3. Kokot Rajnhard, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard Andrzej Stefański. 935-1072. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 4. Kokot Rajnhardt, Justyna Jasińska, „Kilka uwag o ochronie życia poczętego w kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego” Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XXXI (2014): 13-35.
 5. Konarska-Wrzosek Violetta, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym. Toruń: TNOiK, 1999.
 6. Konarska-Wrzosek Violetta, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek. 785-868. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 7. Krajewski Radosław, „O potrzebie rozszerzenia karnoprawnej ochrony dziecka poczętego na czyny nieumyślne” Jurysta, nr 1 (2015): 14-21.
 8. Krajewski Radosław, „Przestępstwo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego” Prokuratura i Prawo, nr 6 (2007): 11-19.
 9. Krajewski Radosław, „Zgwałcenie kobiety w ciąży”, [w:] Kobieta i prawo, red. Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. 564-573. Warszawa: Difin, 2023.
 10. Marek Andrzej, Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2006.
 11. Plebanek Ewa, „Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony (wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych)” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 4 (2016): 7-34.
 12. Potulski Jacek, Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.
 13. Potulski Jacek, „Przestępstwo przerwania ciąży”, [w:] System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. Jarosław Warylewski. 171-215. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 14. Szewczyk Kazimierz, „Bioetyka kulturowa wobec sporu o aborcję,” [w:] Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych ludzkiego życia, red. Mieczysław Gałuszka i Kazimierz Szewczyk. 60-109. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 15. Tokarczyk Roman, Prawa narodzin, życia i śmierci. Kraków: Zakamycze, 2000.
 16. Wolfram Sławomir, „Prawnokarna ochrona dziecka poczętego na tle występku wypadku komunikacyjnego penalizowanego w art. 177 k.k.” Palestra, nr 11 (2016): 56-63.