Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem publikacji jest analiza uchwały SN z dnia 28 maja 2021 r., III CZP 29/20, w której Sąd uznał, że „czynność prawna dwustronna dokonana przez ubezwłasnowolnionego częściowo bez wymaganej zgody kuratora, do której udzielenia konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, może być następczo potwierdzona przez kuratora po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego (art. 156 w związku z art. 178 § 2 KRO i art. 18 § 1 KC)”. Autorka zasadniczo pozytywnie ustosunkowała się do stanowiska SN wyrażonego w glosowanej uchwale, przytaczając dodatkowe argumenty przemawiające za trafnością powołanego rozstrzygnięcia. Podjęła również polemikę z jednym z poglądów SN wyrażonych w uzasadnieniu glosowanej uchwały. Ponadto dostrzegła na gruncie analizowanej problematyki jeszcze jeden istotny wątek budzący liczne kontrowersje, który stanowi również przedmiot niniejszego opracowania.

Słowa kluczowe

czynność prawna wymagająca zezwolenia sądowego, ubezwłasnowolniony częściowo, następcze potwierdzenie czynności przez kuratora, czynność dokonana przez ubezwłasnowolnionego częściowo bez wymaganej zgody kuratora i bez zezwolenia sądu opiekuńczego legal action requiring judicial authorization, partially incapacitated, subsequent confirmation of the legal action by the probation officer, legal action performed by a partially incapacitated person without the required consent of the probation officer and without the consent of the guardianship court

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Haak Henryk, Anna Haak-Trzuskawska, „Komentarz do art. 145–184 KRO regulujących opiekę i kuratelę”, [w:] Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 516, 518, 520, 573–574, 590-598, 599–602, 604–605). wyd. 2. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
  2. Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1-352. wyd. 3, red. Maciej Gutowski. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
  3. Kodeks cywilny, t. I, Komentarz. Art. 1-44910, wyd. 10, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
  4. Kodeks cywilny. Komentarz, red. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
  5. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, wyd. 2, red. Andrzej Kidyba. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
  6. Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 10, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
  7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Jacek Wierciński. Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
  8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. wyd. 9, red. Maciej Domański, Jerzy Słyk.
  9. Warszawa: C. H. Beck, 2022.