Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jak uważa wielu historyków prawa i ustrojów państwowych Kodeks Duński króla Chrystiana V z 1683 roku (Danske Lov) stanowił największe i zarazem najtrwalsze dzieło absolutnej monarchii duńskiej. Pod wieloma względami wyprzedzał on swoją epokę wprowadzając zasady, które zostały upowszechnione na naszym kontynencie dopiero przez kodyfikacje wieku Oświecenia, czy nawet wydawane w późniejszym okresie. Do elementów postępowych zawartych w prawie procesowym DL zaliczyć należy zwłaszcza znaczne skrócenie i przyspieszenie postępowania oraz nałożenie na królewskich urzędników obowiązku występowania  ze skargą w razie braku skargi uprawnionego oskarżyciela, w odniesieniu do przestępstw o charakterze publicznym. Nadto niewątpliwie nowatorski charakter wielu jego postanowień doprowadził do rozwoju instytucji zastępstwa procesowego oraz zapewnienia opieki prawnej zastępców i pełnomocników tym, którzy sami nie mogli dochodzić i bronić swoich praw. Istotne zmiany wprowadził Kodeks również w zakresie dowodów, zrywając w zasadzie z legalną teorią dowodową. Dzięki jego postanowieniom nastąpił dalszy rozwój środków zapobiegawczych oraz wprowadzono zmiany, dotyczące egzekucji wyroków i apelacji do sądów wyższej instancji.

Słowa kluczowe

prawo procesowe, proces skargowy, skrócenie i przyspieszenie postępowania sądowego, zastępcy procesowi, środki dowodowe, środki zapobiegawcze, odwołanie od wyroków, wykonywanie orzeczeń sądowych procedural law, complaints process, shortening and acceleration of court proceedings, legal representatives, evidence, preventive measures, appeal against judgments, enforcement of court decisions

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Danske og Norske Lov i 300 år, red. Ditlev Tamm. København: Jurist–og Økonomforbundets Forlag, 1983.
 2. Fenger Ole, „Processen i Danske Lov”, [w:] Danske og Norske Lov i 300 år, red. Ditlev Tamm. 315-361. København: Jurist–og Økonomforbundets Forlag, 1983.
 3. Fenger Ole, Grundrids af den danske privatrets Historie. Århus, 1964.
 4. Gaca Andrzej, Kodeks Duński króla Chrystiana V z roku 1683. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1992.
 5. Iuul Stig, Lov og Ret i Danmark, København: G.E.C. Gads Forlag, 1969.
 6. Jørgensen Poul Johs, Dansk Retshistorie, København: G.E.C. Gads Forlag, 1940.
 7. Jørgensen Poul Johs, „Vidnebeviset i Jyske Lov”, [w:] Med. Lov skal Land bygges, red. Erik Reitzel–Nielsen. 315-361. København: Juristforbundet 1941.
 8. Kong Christian den V’s Danske Lov af april 1683, wyd. Stig Iuul. København: G.E.C Gads Forlag, 1949.
 9. Kuźmirski Tomasz, Uwagi nad procesem z pisma z okazji cyrkułów, oraz o powadze Praw i karze śmierci, przez sędziego II, Cyrkułu VI miasta Warszawy. za pozwoleniem Zwierzchności w Warszawie, Warszawa, 1792.
 10. Lovsamlingen, red. Møller Jens. København: Jurist–og Økonomforbundets Forlag, 2004.
 11. Matzen Henning, Forelæsninger over den danske Retshistorie, t. II. København: Druk J. H. Schulz, 1897.
 12. Petersen Claes, „Användingen av dansk svensk rät I Peter den Stores lagkommission, 1720-1725”, [w:] Danske og Norske Lov i 300 år, red. Ditlev Tamm. 369-404. København: Jurist–og Økonomforbundets Forlag, 1983.
 13. Skaanske Lov og Jyske Lov, wyd. Erik Kroman, Stig Iuul. København: G.E.C. Gads Forlag, 1956.
 14. Tamm Ditlev, Jens Ulf Jørgensen, Dansk Retshistorie I hovedpunkter. København: Akademisk Forlag, 1975.
 15. Tamm Ditlev, „Hvilke bestemmelser i Danske og Norske Lov er endnu gældende?”, [w:] Danske og Norske Lov i 300 år, red. Ditlev Tamm. 703-719. København: Jurist–og Økonomforbundets Forlag, 1983.
 16. Węgrzecki Stanisław, Historia o odmienieniu stanu Królestwa Duńskiego w roku 1660 zaszłem. Warszawa: Druk. Przy Nowolipiu, 1816.
 17. Zdrójkowski Zbigniew, „Tomasz Kuźmirski nieznany osiemnastowieczny polski prawnik humanitarysta i jego pisma na tle współczesnej literatury humanitarnej” Czasopismo Prawno-Historyczne, z. 2 (1955): 135-162.