Treść głównego artykułu

Abstrakt

W wieku XVI w ramach procesu sądowego ziemskiego obowiązującego w Polsce dokonała się ewolucja środków i postępowania dowodowego w nim przewidzianego. Rozwijający się dotychczas w drodze zwyczajowej, głównie opartej na praktyce sądów małopolskich, proces karny ziemski pod wpływem konstytucji sejmowych stopniowo ewoluował. Spośród szerokich planów naprawy prawa obowiązującego w Polsce najpilniejszą w tym zakresie była reforma procesu sądowego mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości. W ramach niej udało się dokonać jedynie kodyfikacji prawa karnego procesowego, wydając w 1523 r. Formula processus. Byłą to jedyna udana próba kodyfikacji i unifikacji prawa w Rzeczypospolitej szlacheckiej. W wyniku ewolucji procesu ziemskiego w XVI w. nastąpiła zmiana hierarchii środków dowodowych w nim występujących. Stopniowo traciła na znaczeniu przysięga stron a zyskiwały różne formy świadectw urzędowych (oględziny, dokumenty). Pod koniec omawianego okresu wykształciła się instytucja skrutynium z czasem jedna z najważniejszych instytucji postpowania dowodowego w ramach polskiego procesu ziemskiego. Pojawiły się w nim także elementy zwiększające inkwizycyjność procesu ziemskiego, mające na celu zapewnienie skuteczności postępowania sądowego.

Słowa kluczowe

Formula processus, postępowanie dowodowe, proces sądowy ziemski, skrutynium, środki dowodowe, świadectwa urzędowe Formula processus, evidence proceedings, land court process, scrutinium, means of evidence, official certificates

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Balzer Oswald, Przewód sądowy polski w zarysie (Wykład uniwersytecki). Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1935.
 2. Bardach Juliusz, „Statuty litewskie – pomniki prawa doby Odrodzenia”, [w:] Dzieje kodyfikacji prawa. Materiały na konferencję historyków prawa w Karpaczu. 11-42. Poznań: Polskie Towarzystwo Historyczne. Komisja Historyczno-Prawna, 1974.
 3. Borkowska-Bagieńska Ewa, Historia prawa sądowego. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 4. Bukowska Krystyna, Tomasz Drezner 1560-1610. Polski romanista XVII wieku i jego znaczenie dla nauki prawa w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1960.
 5. Estreicher Stanisław, Wykłady z historii ustroju państwa i prawa na zachodzie Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 6. Janicka Danuta, „Dowody w procesie karnym w świetle trzech rewizji prawa chełmińskiego z XVI wieku”, [w:] Historia prawa. Historia kultury. Liber memorialis Vitoldo Maisel dedicatus, red. Ewa Borkowska-Bagieńska, Henryk Olszewski. 167-183. Poznań: „Printer”, 1994.
 7. Janicka Danuta, „Wszczęcie postępowania karnego w świetle trzech rewizji prawa chełmińskiego z XVI wieku” Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, z. 304 (1996): 89-114.
 8. Kaczmarczyk Zdzisław, „Demokracja szlachecka”, [w:] Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. II, Od połowy XV wieku do r. 1795. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 9. Kutrzeba Stanisław, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie (I. Prawo karne. II. Postępek sądowy). Lwów-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1927.
 10. Matuszewski Jacek S., „Bliższość do dowodu w Statutach Kazimierza Wielkiego” Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. V (2000): 47-59.
 11. Mikołajczyk Marian, „Kilka uwag o torturach w prawie ziemskim w Polsce”, [w:] Z dziejów sądów i prawa, red. Adam Lityński. 55-64. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1992.
 12. Mikołajczyk Marian, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 13. Mikołajczyk Marian, „Stan badań nad procesem ziemskim w Polsce XVI-XVIII wieku”, [w:] Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, red. Adam Lityński. 35-61. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1991.
 14. Moniuszko Adam, „Iuramentum corporale praestitit. Przyczynek do badań nad przysięgą dowodową w koronnym procesie ziemskim u schyłku XVI stulecia” Coųiyт. Aльмaнax coųiaльнoї icтopiї, Binycк 9 (2010): 361-372.
 15. Moniuszko, Adam. „Postulaty zmian w ziemskim procesie koronnym a próba jego reformy na przełomie XVI i XVII wieku.” Zeszyty Prawnicze UKSW, z. 5 (2005): 147 – 173.
 16. Moniuszko Adam, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI-XVIII w.). Zarys wykładu z wyborem źródeł. Warszawa: Campidoglio, 2017.
 17. Naworski Zbigniew, „Próby kodyfikacji prawa koronnego w Rzeczypospolitej szlacheckiej XV-XVII stulecia” Prawo i Więź, nr 4 (2022): 662-686.
 18. Papierkowski Zdzisław, „Dowód pośredni w średniowiecznym procesie karnym” Prawo Kanoniczne, z. 3-4 (1964): 117-143.
 19. Płaza Stanisław, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997.
 20. Płaza Stanisław, „Rozwój staropolskiego prawa sądowego na tle tendencji europejskich” Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, cz. 2 (2006): 343-367.
 21. Rafacz Józef, Dawny proces polski. Warszawa: Księgarnie Gebethnera i Wolffa, 1925.
 22. Rafacz Józef, „Zasada dyspozytywności w dawnym procesie polskim” Przegląd Historyczny, nr 2 (1929): 183-199.
 23. Śliwiński Stanisław, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1948.
 24. Uruszczak Wacław, „Próba kodyfikacji prawa polskiego w okresie Odrodzenia „Korektura praw” z 1532 roku”, [w:] Dzieje kodyfikacji prawa. Materiały na konferencję historyków prawa w Karpaczu. 79-92. Poznań: Polskie Towarzystwo Historyczne. Komisja Historyczno-Prawna, 1974.
 25. Uruszczak Wacław, Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura Praw z 1532 r. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 26. Wiązek Paweł, „Prawo karne w konstytucjach sejmu koronacyjnego z roku 1588” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 3948 (2019): 67-84.
 27. Zdrójkowski Zbigniew, „Proces ziemski”, [w:] Zdzisław Kaczmarczyk, Bogusław Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. II. Od połowy XV wieku do r. 1795. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.