Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje próbę oceny jednej z przesłanek pojęcia braku zgodności treści cyfrowych z umową jaką jest niezgodność z RODO. Unormowanie to zostało wprowadzone do ustawy o prawach konsumenta jako konsekwencja transpozycji do prawa polskiego dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych. W publikacji pokazujemy genezę tego rozwiązania oraz rozważamy kwestię wpływu jaki wywrze na relacje pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Naszym celem jest wskazanie problemów interpretacyjnych, jakie rodzą się w związku z przewidzianym połączeniem instrumentów ochrony wywodzących się z prawa publicznego (RODO) ze środkami cywilnoprawnymi (niezgodność z umową). Zaproponujemy rozwiązanie, które ma na celu zbudowanie spójnego systemu ochrony.

Słowa kluczowe

dyrektywa 2019/770, prawa konsumenta, ochrona danych osobowych, naruszenie RODO, niezgodność z umową Directive 2019/770, consumer rights, personal data protection, GDPR breach, non-conformity

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Almada Marco, Juliano Maranhao, Giovanni Sartor, „Art. 25 Data protection by design and default”, [w:] General Data Protection Regulation. Article-by-Article Commentary, red. Indra Spiecker Döhmann, Vagelis Papakonstantinou, Gerrit Hornung, Paul De Hert. Baden Baden-München-Oxford-New York: Nomos-C. H. Beck-Hart, 2023.
 2. Bygrave, Lee A. „Article 25. Data protection by design and by default”, [w:] The EU General data protection regulation (GDPR). A Commentary, red. Christopher Kuner, Lee A. Bygrave, Christopher Dockset. Oxford: Oxford University Press, 2020.
 3. Feiler Lukas, Nikolaus Forgo, Michael Nebel, The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary. Second Edition. Surrey: German Law Publishers, 2021.
 4. IT Governance Privacy Team, EU General Data Protection Regulation (GDPR). An implementation and compliance guide. Fourth edition. Ely, Cambridgeshire: IT Governance Publishing, 2020.
 5. Jagielska Monika, Mariusz Jagielski, „System środków ochrony prawnej w RODO. Rozważania na kanwie wyroku TS z 4.05.2023 r. w sprawie UI przeciwko Österreichische Post AG (C-300/21)”, [w:] Stosowanie prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Matana, red. Grzegorz Łaszczyca. Warszawa: Wolters Kluwer, 2024
 6. Jezioro Julian, „Komentarz do art. 5561”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Legalis 2023
 7. Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak. Lex/el, 2023.
 8. Kodeks cywilny. Komentarz, red. Witold Borysiak. Legalis, 2023.
 9. Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. Maciej Gutowski. Legalis, 2022.
 10. Liżewski Bartosz, „Prawo publiczne a prawo prywatne – wybrane uwagi teoretyczne na temat hybrydyzacji instytucji prawnych” Zeszyty Naukowe KUL, nr 4 (2018): 47-63.
 11. Panfil Karolina, Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania. Lex 2018
 12. Quinn Brendan, Data Protection Implementation Guide. A Legal, Risk, and Technology Framework for the GDPR. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2021.
 13. Schumacher Pascal, „Risks of Liability for breach of data protection law”, [w:] New European General Data Protection Regulation. A Practitioner’s Guide. Ensuring Compliant Corporate Practice, red. Daniel Rücker, Tobias Kugler. Baden Baden-München-Oxford-Portland, OR: Nomos-C. H. Beck-Hart, 2018.
 14. Sharma Sanjay, Data Privacy and GDPR Handbook. Hoboken, NJ: Wiley, 2020.
 15. Stefanicki Robert, Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Lex 2006.
 16. Stefańska Ewa, „Postępowania odrębne”, [w:] System postępowania cywilnego, t. VI, red. Anna Machnikowska. Legalis 2022.
 17. System Prawa Prywatnego, t. VII, red. Jerzy Rajski. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 18. Zoll Fryderyk, Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 19. Żuławska Czesława, „Zabezpieczenie jakości świadczenia” Studia Cywilistyczne, t. XXIX (1978): 5-92.