Treść głównego artykułu

Abstrakt

Na przełomie lat 2023/2024 do Sejmu wpłynęło kilka projektów ustaw, które zmierzają do poszerzenia zakresu dopuszczalnego prawnie przerywania ciąży. Proponowane w nich rozwiązania są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony, zawierają dość umiarkowane propozycje przywrócenia w Polsce stanu prawnego nazywanego „kompromisem aborcyjnym”, poprzez wprowadzenie tzw. wskazań eugenicznych do przerywania ciąży. Z drugiej strony, zgłoszone zostały skrajnie liberalne projekty oparte na założeniu, że w początkowym okresie ciąży kobiecie przysługuje „prawo do aborcji”. Artykuł ma na celu ocenę rozwiązań zawartych w tych projektach, dotyczących kwestii prawnokarnej ochrony życia ludzkiego w okresie prenatalnego rozwoju, z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, ich spójności systemowej i zasad poprawnej legislacji. 

Słowa kluczowe

aborcja legalizacja przerywania ciąży ochrona życia dziecka poczęte abortion legalization of termination of pregnancy protection of life unborn child

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Chervenak Frank, Renee McLeod-Sordjan, Jonathan D. Moreno, Susan Pollet, Eran Bornstein, Joachim Dudenhausen, Amos Grünebaum, „The importance of professional responsibility and fetal viability in the management of abortion” Journal of Perinatal Medicine, nr 3 (2024): 249-254. https://doi.org/10.1515/jpm-2023-0503.
 2. Ciepły Filip, „Aborcja eugeniczna a dyskryminacja osób niepełnosprawnych” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, z. 2 (2014): 71-87.
 3. Grześkowiak Alicja, „Diritto all’aborto”, [w:] Lexicon. Termini ambigui e discussi su famigia, vita e questioni etiche. 239-247. Bologna: Edizioni Dehoniane, 2003.
 4. Jasudowicz Tadeusz, „Między sumieniem a orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, nr 8 (2017): 43-62.
 5. Kania-Chramęga Agnieszka, Warunki legalności przerywania ciąży. Problemy prawnokarne i społeczne. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020.
 6. Królikowski Michał, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. 230-360. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 7. Potulski, Jacek. „Przestępstwo przerwania ciąży”, [w:] System Prawa Karnego, t. X, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. Jarosław Warylewski. 159-203. Warszawa: C. H. Beck, 2012.
 8. Sakowicz Andrzej, Sebastian Zieliński, „Formy popełnienia przestępstwa”, [w:] Kodeks karny, t. I, Część ogólna, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. 393-558. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 9. Stosunek Polaków do aborcji, Komunikat z badań, COBOS, kwiecień 2023. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2023/K_047_23.PDF
 10. Strzembosz Adam, „Projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie jest niezgodny z Konstytucją” Rzeczpospolita, 3 marca 2024 r. https://www.rp.pl/polityka/art39941061-prof-adam-strzembosz-projekt-ustawy-o-swiadomym-rodzicielstwie-jest-niezgodny-z-konstytucja.
 11. Tyszkiewicz Leon, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny, Komentarz, red. Marian Filar. 688-719. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 12. Wiak Krzysztof, Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001.
 13. Wiak Krzysztof, „Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 22 October 2020 (K 1/20) on eugenic abortion” Teka Komisji Prawniczej PAN, nr 2 (2021): 491-501; DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-35.
 14. Wiak Krzysztof, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny, Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. 1123-1202. Warszawa: C. H. Beck, 2024.
 15. Wróbel Włodzimierz, „Konstytucyjne gwarancje ochrony życia a przesłanki dopuszczalności aborcji”, [w:] Konstytucyjna formuła ochrony życia. Druk sejmowy nr 993, Przed pierwszym czytaniem. 29-33. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2007.
 16. Zoll Andrzej, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny, Część szczególna, Komentarz, t. II, red. Andrzej Zoll. 227-401. Kraków: Zakamycze, 2006.
 17. Zoll Andrzej, Trzy przesłanki do śmierci. https://opoka.org.pl/biblioteka/F/FE/imago201103-trzyp.html.