DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi36

Opublikowane: 30 czerwca 2021

Środki ochrony prawnej zobowiązanego przed nieprawidłowym oszacowaniem ruchomości zajętej w egzekucji administracyjnej

11-28 Michał Miłosz
199

Prawo do odbudowy rękojmi niezbędnej do wykonywania zawodu lub sprawowania funkcji we władzach przedsiębiorstwa

29-45 Mariusz Bogusz
201

Przesłanki zatrzymania sprawcy przemocy w rodzinie na podstawie art. 15a ustawy o Policji po nowelizacji

46-59 Krzysztof Woźniewski
881

Zasada bezpośredniości w postępowaniu apelacyjnym – wybrane problemy przekształcenia modelu postępowania odwoławczego w polskim procesie karnym w latach 2013-2019

60-71 Maciej Fingas
174

Pomoc publiczna na zwalczanie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w kontekście prawa Unii Europejskiej

72-82 Anna Dobaczewska
328

W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia części układu zbiorowego pracy

83-95 Marcin Zieleniecki
119

Re-use of research data

96-111 Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń
136

Reception, as milestone for creation of legal system (on the example of Corporate Law of post-Soviet Georgia)

112-140 Irakli Burduli
142

Organ osoby prawnej jako świadek przy sporządzaniu testamentu

141-165 Janusz Gajda
133

Projekt kodeksu karnego PRL z 1963 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa

166-187 Piotr Fiedorczyk, Adrzej Ostapa
410

Eskalacja naruszeń porządku i prawa podczas obrad Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII wieku

188-204 Oskar Kanecki
143

Dopuszczalność stosowania przepisów Kodeksu karnego wykonawczego do wykonywania orzeczeń lustracyjnych

205-216 Igor Zgoliński
112

Wpływ cofnięcia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego na zasadę prawa do sądu

144

Synthetic Concept of Law

232-240 Dariusz Szpoper, Vasiliev Anton Alexandrovich, Yulia Vadimovna Pechatnova
163

U początków Sądu Okręgowego w Wilnie (1919-1922)

241-267 Dawid Bągart
231

Termin przedawnienia recydywy specjalnej w przypadku przestępstw rozciągniętych w czasie. Kilka uwag o czasie popełnienia przestępstwa

268-284 Krzysztof Kmąk
153