Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem powyższego artykułu jest analiza materiałów związanych z działalnością naukową prof. Jerzego Panejko. Poruszone zostały w nim problemy samorządu, które napotykał na swej drodze ten myśliciel polskiego prawa administracyjnego. Wyodrębniono zagadnienia związane z powstawaniem i rozwojem samorządu (w tym szczegółowo w kontekście samorządu terytorialnego Szwajcarii), jego działalnością na łamach adwokatury, to w jakim wydaniu występował on na terenach byłego zaboru austriackiego, lecz także szereg problemów jakie zrodziły się w związku z wdrażaniem tej nowej instytucji.

Słowa kluczowe

Jerzy Panejko, prawo administracyjne, samorząd Jerzy Panejko, the administrative law, local government

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Ashley Percy, Zarząd centralny i lokalny w Anglii, Francji, Prusach i Stanach Zjednoczonych. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze Warszawa, 1910.
 2. Bar Ludwik, Czynniki kontroli w samorządzie terytorialny. Wilno: Zakłady Graficzne Znicz, 1931.
 3. Bigo Tadeusz, Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, 1928.
 4. Bigo Tadeusz, Z zagadnień ustrojowych samorządu. Lwów: Drukarnia Polska, 1933.
 5. Bosiacki Adam, Od naturalizmu do etatyzmu, Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. Warszawa, Libre, 2006.
 6. Brzeziński Wacław, „Pojęcie prawne samorządu terytorialnego według ustawodawstwa obowiązującego w b. dzielnicy pruskiej”, Samorząd terytorialny: kwartalnik, poświęcony teorii i życiu samorządu terytorialnego z. 1-2 (1936): 26-64.
 7. Brzeziński Wacław, „O potrzebie i metodzie studiów nad istotą prawną samorządu terytorialnego” Samorząd terytorialny: kwartalnik, poświęcony teorii i życiu samorządu terytorialnego, z. 4 (1934): 386-405.
 8. Chojna-Duch Elżbieta, „Teoretyczne i legislacyjne problemy decentralizacji finansowej samorządu terytorialnego”, [w:] Samorząd terytorialny, zagadnienia prawne i administracyjne, red. Andrzej Piekara, Zygmunt Niewiadomski. 331-346. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1998).
 9. Cybichowski Zbigniew, Encyklopedia podręczna prawa publicznego, t. II. Warszawa: Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1930.
 10. Dąbrowski Przemysław, Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918-1939). Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2015.
 11. Dąbrowski Przemysław, Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Czasopismo prawno-historyczne t. LXVII, z. 1 (2015).
 12. Dembiński Henryk, Osobowość publiczno-prawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej. Wilno, Drukarnia Archidiecezjalna, 1934.
 13. Dobkowski Jarosław, „Jerzy Karol Panejko (1886-1973) – zarys biografii” Studia Prawnoustrojowe, r. XXVI (2014).
 14. Hartleb-Wojciechowska Zofia, „Kontrola własna jako podstawowe zagadnienie samorządu” Samorząd terytorialny: kwartalnik, poświęcony teorii i życiu samorządu terytorialnego, z. 1-2 (1935): 61-81.
 15. Hausner Roman, Wytyczne dla pojęcia i klasyfikacji samorządu w Konstytucji 1935 r. Warszawa: Drukarnia Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego, 1936.
 16. Hubert Julian, „Zagadnienie komisaryczności w samorządzie gminnym (wiejskim lub miejskim) i powiatowym w b. dzielnicy pruskiej” Samorząd terytorialny: kwartalnik, poświęcony teorii i życiu samorządu terytorialnego, z. 1 (1930): 1-24.
 17. Jaroszyński Maurycy, „Rola i zadania samorządu terytorialnego w Polsce” Kalendarz Samorządowy, R. I (1926): 3-11.
 18. Jaroszyński Maurycy, Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu Warszawa: Przemiany, 1990.
 19. Kostrubiec Jarosław, Administracja Ogólna w Myśli Prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa: Difin, 2019.
 20. Kroński Aleksander, Teoria samorządu terytorialnego. Warszawa: Związek Powiatów Rzeczypospolitej, 1932.
 21. Kroński Aleksander, Ustrój komunalny miast. Warszawa: M. Arcta, 1917.
 22. Kumaniecki Kazimierz Władysław, Jerzy Langrod, Szczęsny Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1939.
 23. Kumaniecki Kazimierz Władysław Bohdan Wasiutyński, Jerzy Panejko, Polskie Prawo Administracyjne w zarysie. Cz. 2. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1930.
 24. Makles Karol, Prasa centralnych związków samorządowych w drugiej Rzeczypospolitej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
 25. Zygmunt Niewiadomski, „Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego”, [w:] Samorząd terytorialny, zagadnienia prawne i administracyjne, red. Andrzej Piekara, Zygmunt Niewiadomski. 293-331. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1998.
 26. Panejko Jerzy, Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Paryż: Imprimerie de Navarre 1926.
 27. Panejko Jerzy, Idea praworządności a prawo o ustroju adwokatury. Wilno: Polska Drukarnia Świt 1939.
 28. Panejko Jerzy, „Rozwiązanie reprezentacji komunalnych w województwach b. zaboru austriackiego” Samorząd terytorialny: kwartalnik, poświęcony teorii i życiu samorządu terytorialnego, z. IV (1929): 1-20.
 29. Panejko Jerzy, „Samorząd komunalny w Szwajcarii” Samorząd terytorialny: kwartalnik, poświęcony teorii i życiu samorządu terytorialnego, z. 1 (1930): 24-107.
 30. Piekara Andrzej, „Samorząd terytorialny, istota społeczna i prawna, uwarunkowania i funkcje”, [w:] Samorząd terytorialny, Zagadnienia prawne i administracyjne, red. Andrzej Piekara, Zygmunt Niewiadomski. 5-30. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1998.
 31. Starościak Jerzy, Prawo administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
 32. Szpoper Dariusz, Mikołaj Tarkowski, „Nauczanie prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)”, [w:] Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, red. Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański. 57-69. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.
 33. Tarkowski Mikołaj, Adwokatura wileńska 1918-1939. Gdańsk: Arche, 2014.
 34. Tarkowski Mikołaj, „Główne kierunki pracy badawczej profesorów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefan Batorego w Wilnie (1919-1939)” Przegląd Wschodni, t. XI, z. 4 (2011).
 35. Tarkowski Mikołaj, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2015.
 36. Wasiutyński Bohdan, Samorząd, Teoria Samorządu, Notatki z wykładów zatwierdzone przez prof. Wasiutyńskiego. Poznań: Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1924.
 37. Wasiutyński Bohdan, Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, wyd. 4. Poznań: Jan Jachowski, Księgarnia Uniwersytecka, 1937.
 38. Wereszczyński Antoni, Władysław Kucharski, Wiadomości w Polsce współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych. Lwów, Warszawa, Kraków: Książnica Polska, 1923.
 39. Żukowski Przemysław, „Droga Jerzego Panejki do katedry prawa administracyjnego i nauki administracji na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie” Res Gestae. Czasopismo Historyczne, t. II (2016): 43-75.