Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z uprowadzeniem czy porwaniem rodzicielskim, wszak ustawodawca nie zawarł w żadnym akcie prawnym wyjaśnienia tychże definicji. Autorka skupiła się również na międzynarodowych aspektach naruszenia dobra dziecka przy bezprawności w działaniach rodziców, jak i na regulacjach krajowych w tym zakresie. W opracowaniu omówiła ona także porwanie rodzicielskie jako naruszenie zasad wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz uprowadzenie rodzicielskie jako występek naruszający dobro dziecka oraz dobro drugiego rodzica. Autorka wskazała także na brak legalnej definicji pojęcia „dobra dziecka” – które tak często występuje zarówno na arenie międzynarodowej, jak  i krajowej. Dodała ona, że na piedestał każdej decyzji rodzica powinno znajdować się dziecko i ochrona jego praw, w tym prawa do niezakłóconej jego egzystencji.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Ciepła Helena, Nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem. Warszawa: LexisNexis, 2010.
 2. Garlicki Lech, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I, Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki. Warszawa: C. H. Beck, 2010.
 3. Gluza Paulina, Zofia Kołakowska-Halbersztadt, Maciej Tański, Dziecko w rozstaniu rodziców, Warszawa: LexisNexis, 2013.
 4. Kotłowski Dariusz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 5. Michał Kowalski, „Środki tymczasowe zarządzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce”, [w:] Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym porządku prawnym. VI Seminarium Warszawskie. 117-129. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2013.
 6. Mozgawa Marek, Komentarz kodeks karny. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 7. Pelc Piotr, „Zarządzenia tymczasowe stosowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka a Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę” Europejski Przegląd Sądowy, nr 5 (2019): 34-39.
 8. Radwan Marcin, „Wybrane zagadnienia postępowania wywołanego przez bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka w innym państwie członkowskim” Europejski Przegląd Sądowy, nr 2 (2011): 11-20.
 9. Ratajczak Aleksander, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1980.
 10. Rogalska-Piechota Agata, „Prawny charakter zarządzeń tymczasowych (interim measures) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny – perspektywa systemowa i orzecznicza, red. Michał Balcerzak, Tadeusz Jasudowicz, Julia Kapelańska-Pręgowska. Toruń: Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011.
 11. Słyk Jerzy, „Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka w przypadku braku porozumienia rodziców (art. 97 § 2 k.r.o.).” Prawo w Działaniu, nr 14 (2013): 77-120. https://www.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Rozstrzyganie-o-istotnych-sprawach-dziecka-w-przypadku-braku-porozumienia-rodzic%C3%B3w-art-97-par.-2-kro.pdf.
 12. Stefański Ryszard Andrzej, „Przestępstwo uprowadzenia małoletniego” Prawo i Prokuratura, nr 9 (1999): 60-63.
 13. Stojanowska Wanda, Tadeusz Smyczyński, System Prawa Prywatnego, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C.H. Beck, 2014.
 14. Stojanowska Wanda, Kosek Mirosław, Nowelizacja prawa rodzinnego. Warszawa, LexisNexis, 2010.
 15. Wróbel Tomasz, „Środki tymczasowe (interim measures) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. Jerzy Jaskiernia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.